Usługi - 509612-2017

20/12/2017    S244    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chojnice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 244-509612

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
Chojnice
89-600
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Domozych, Sylwia Jurkowska
Tel.: +48 523971800
E-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl
Faks: +48 523972194
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.miastochojnice.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.miastochojnice.pl

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Chojnicki
31 Stycznia 56
Chojnice
89-600
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Domozych, Sylwia Jurkowska-UM Chojnice
Tel.: +48 523966501
E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl
Faks: +48 523966503
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiat.chojnice.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.powiat.chojnice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.miastochojnice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”.

Numer referencyjny: BI.271.18.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie Usługi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Projektu: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”, realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2.2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy opisany jest w Załączniku Nr 7 do SIWZ-Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71247000
71310000
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chojnice.

II.2.4)Opis zamówienia:

2.4. Zamówienie obejmuje Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz urządzeń małej retencji w mieście Chojnice, w tym:

a) budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla ok. 30 ulic w różnym zakresie o całkowitej dł. ok. 11,5 km, średnicy przekrojów od 16-1600 mm wraz z konieczną wycinką drzew i krzewów, wykonanie żelbetowych studni rewizyjnych (1,0-3,0m) i betonowych wpustów wzdłuż ulic z odtworzeniem ich nawierzchni;

b) wykonanie 4 zbiorników retencyjnych (Sobierajczyka, Angowicka, Zachodniego, Zachodniego-Człuchowska) oraz przebudowę zbiornika retencyjnego Fatimska o łącznej objętości ok. 88,9 tys m2;

c) regulacja Strugi Jarcewskiej:

— kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta wraz z zabudową hydrotechniczną: ubezpieczenie skarp, przebudowa kładki, przebudowa bystrotoku na dł. Ok. 2716 m,

— częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu pod ul. Zieloną: dł. Ok. 429m, GRP 2000-1000x35 i GRP1600-1000x35, wykonanie przepustu o średnicy Ø2000mm, drenażu odwadniającego (Ø200), bocznych kolektorów o średnicy Ø800 i Ø900mm o długości ok. 1161m.

d) dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego-odmulenie, umocnienie skarp, korektę dna i skarp za pomocą materacy gabionowych, przebudowę przepustów z obniżeniem niwelety dna, zamiana na kolektory, na trasach: Struga Jarcewska-Urząd Skarbowy-Zbiornik Zachodni oraz Urząd Skarbowy-Okrężna-Park 1000-lecia-Zbiornik Sobierajczyka wraz z dopływami wód;

e) wykonanie 12 układów separatorów oddzielających związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez procesy flotacji i sedymentacji, o nominalnych przepływach od 50-2300 l/s

f) automatyczny system sterowania z elementami kontrolno-pomiarowymi układów gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.

Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ-Dokumentacja techniczna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: ilość dni obecności na budowie w tygodniu Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w ust. 5 pkt. 1, 8 (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-JEDZ.

Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta został oceniona najwyżej:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż.

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

Do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek

Na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie.

Do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz.

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000,00 PLN.

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-JEDZ.

Dokumenty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta został oceniona najwyżej:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj 800.000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji sanitarnej z elementami budowy/przebudowy sieci instalacji elektrycznej, przy czym usługa musi dotyczyć robót budowlanych zakończonych lub odebranych protokołem odbioru końcowego, których wartość wynosi min. 30.000.000 PLN brutto.

Dysponują lub będą dysponowali niezbędnymi do wykonania zamówienia osobami:

1. Inżynier Projektu-umowa o pracę: min. 3 lata dośw. na stanowisku Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta/ Kierownika Projektu/ Inwestora Zastępczego lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami inwest.; w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upływu terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na min. 1 inwestycji o wartości min. 30 mln PLN brutto.

2. Specjalista ds. obmiarowo-rozliczeniowych: min. 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty do spraw obmiarów robót wraz z ich rozliczaniem lub sporządzaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich na podstawie dokumentacji projektowej, przygotowywanie i sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia rzeczowo-finansowego nakładów na wbudowane i przebudowywane środki trwałe w tym sporządzanie listy obiektów inwest., wymaganych do wystawienia dokumentów OT pozwalających na dokonanie zmian w ewidencji środków trwałych Zamawiającego.

3. Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan-min. 1 osoba. Wymag. min. kwalifikacje dla każdej z osób: uprawnienia budowlane do kier. robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upłynięcia terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył min. 3 letnie dośw. polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji infrastrukturalnej (budowa/przebudowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych) o wartości min. 10 mln zł brutto;

4. Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kier. robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej spec.; w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył min. 3 letnie dośw. polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w tym w zakresie min. 1 inwestycji o wartości minimum 5 mln zł brutto;

5. Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej-min. 1 osoba. Wymag. min. kwalifikacje i doświadczenie dla każdej z osób: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do proj. i kier. robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upłynięcia terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył min. 3 letnie dośw. polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie min. 1 inwestycji obejmującej budowę/przebudowę drogi o wartości min. 3 mln zł brutto

6. Inspektor nadzoru archeologicznego: wykształcenie wyższe, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień do pełnienia nadzoru archeologicznego. § 26 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.7.2011 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-JEDZ.

Dokumenty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta został oceniona najwyżej:

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy określający warunki realizacji usługi stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, Sala Konferencyjna / pokój nr 711/ IV piętro,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć

Tysięcy 00/100 złotych).

2) Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form zgodnej z art. 45 ust.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4) Zasady wnoszenia wadium są określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w Rozdziale 11 pkt 3 lit. a)-d) składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126), tj.:

a) R. 11 pkt 3 lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

b) R. 11 pkt 3 lit. b)-d)-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2017