Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 50966-2023

25/01/2023    S18

Hrvatska-Rijeka: Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe

2023/S 018-050966

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Jadrolinija
Nacionalni registracijski broj: 38453148181
Poštanska adresa: Riva 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sanja Juravić mag.oec.
E-pošta: javna.nabava@jadrolinija.hr
Telefon: +385 51666150
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.jadrolinija.hr
Adresa profila kupca: www.jadrolinija.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0002892
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: linijski pomorski prijevoz putnika i vozila

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Gradnja putničkih brodova na električni pogon

Referentni broj: EVV 518/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34512000 Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Gradnja putničkih brodova na električni pogon

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 45 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34512000 Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno natječajnoj dokumentaciji

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno natječajnoj dokumentaciji

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke (iskazan u mjesecima) - / Ponder: 20%
Kriterij kvalitete - Naziv: Doplov / autonomija broda (iskazana u NM) / Ponder: 20%
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna snaga priključaka električne energije (kopnena i otočka strana), potrebna za punjenje baterija - prema rasporedu pristajanja brodskih linija / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (iskazana u EUR-ima) / Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 45 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 1
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno natječajnoj dokumentaciji

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno natječajnoj dokumentaciji

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Natjecateljski postupak uz pregovore
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.5)Podaci o pregovaranju
Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno natječajnoj dokumentaciji

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno natječajnoj dokumentaciji i ZJN 2016

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/01/2023