Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 50977-2021

01/02/2021    S21

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2021/S 021-050977

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на енергетиката
Национален регистрационен номер: 176789460
Пощенски адрес: ул. „Триадица“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Росица Алексиева, главен юрисконсулт
Електронна поща: r.aleksieva@me.government.bg
Телефон: +359 29263329
Факс: +359 29263152
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.me.government.bg/bg
Адрес на профила на купувача: https://www.me.government.bg/competitions/uslugi-po-pochistvane-shtadyashti-okolnata-sreda-na-obekti-na-ministerstvo-na-energetikata-1316-c362-1.html?menuId=1587?p=e30=

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на обекти на Министерство на енергетиката

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на обекти на Министерство на енергетиката

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

София, ул. „Триадица“ № 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на обекти на Министерство на енергетиката

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 073-174789

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 17
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на обекти на Министерство на енергетиката

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
25/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клийниг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: с. Волуяк, ул. „Зокум“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 28911762
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 85 893.06 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/01/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Триадица“ № 8

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на обекти на Министерство на енергетиката

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 85 893.06 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клийниг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: с. Волуяк, ул. „Зокум“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 28911762
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки срокът на договор № 17/25.03.2020 г. е удължен до 31.05.2021 г. и максималната стойност на договора е увеличена до 119 401,65 BGN без ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки срокът на договор № 17/25.03.2020 г. е удължен до 31.05.2021 г. и максималната стойност на договора е увеличена до 119 401,65 BGN без ДДС.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 85 893.06 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 119 401.65 BGN