Leveringen - 509832-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Fredericia: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2018/S 223-509832

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Janne Dissing Nikolajsen
Telefoon: +45 72106947
E-mail: janne.dissing@fredericia.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a58d332b-8902-460d-bed8-b59d71487d85/homepage

I.1)Naam en adressen
Holstebro Kommune
29189927
Kirkestræde 11
Holstebro
7500
Denemarken
E-mail: me@holstebro.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.holstebro.dk

I.1)Naam en adressen
Middelfart Kommune
29189684
Nytorv 9
Middelfart
5500
Denemarken
E-mail: Tina.weissnielsen@middelfart.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.middelfart.dk

I.1)Naam en adressen
Randers Kommune
29189668
Laksetorvet 1
Randers
8900
Denemarken
E-mail: karina.madsen2@randers.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.randers.dk

I.1)Naam en adressen
Vejle Kommune
29189900
Skolegade 1
Vejle
7100
Denemarken
E-mail: mebsr@vejle.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vejle.dk

I.1)Naam en adressen
Silkeborg Kommune
29189641
Søvej 1
Silkeborg
8600
Denemarken
E-mail: hhoe@silkeborg.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.silkeborg.dk

I.1)Naam en adressen
Esbjerg Kommune
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Denemarken
E-mail: Chp27@esbjergkommune.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.esbjerg.dk

I.1)Naam en adressen
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Denemarken
E-mail: pia.rossen@fredericia.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fredericia.dk

I.1)Naam en adressen
Lemvig Kommune
29189935
Rådhusgade 2
Lemvig
7620
Denemarken
E-mail: jens.wester.bale@lemvig.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lemvig.dk

I.1)Naam en adressen
Kolding Kommune
29189897
Akseltorv 1
Kolding
6000
Denemarken
E-mail: mela@kolding.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kolding.dk

I.1)Naam en adressen
Svendborg Kommune
29189730
Ramsherred 5
Svendborg
5700
Denemarken
E-mail: jakob.bangshoi@svendborg.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.svendborg.dk

I.1)Naam en adressen
Ikast-Brande Kommune
29189617
Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Denemarken
E-mail: briby@ikast-brande.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ikast-brande.dk

I.1)Naam en adressen
Sønderborg Kommune
29189773
Rådhustorvet 10
Sønderborg
6400
Denemarken
E-mail: kaek@sonderborg.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sonderborgkommune.dk

I.1)Naam en adressen
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense
5000
Denemarken
E-mail: viz@odense.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.odense.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a58d332b-8902-460d-bed8-b59d71487d85/publicMaterial
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a58d332b-8902-460d-bed8-b59d71487d85/homepage
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a58d332b-8902-460d-bed8-b59d71487d85/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud på levering af materialer til tandbehandling til KomUdbud

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbuddet vedrører levering af materialer til tandbehandling til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 25 200 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbuddet vedrører levering af materialer til tandbehandling til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 200 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2019
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vedr. pkt. II.2.12: Tilbudsgiver skal udfylde bilag 1 vedr. rabatsats, login og adgang til tilbudsgivers webshop.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Der vil ske udelukkelse af tilbudsgiveren, såfremt tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for forhold, som fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, herunder at der kan påvises en interessekonflikt, en konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse, eller at der er afgivet groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller at tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene - besvar Bilag - ESPD. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 – besvar Bilag - ESPD:

- At tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

- At tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

- At tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet,

- At tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

- At tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

- At tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller

- At tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 – besvar Bilag - ESPD:

- Tilbudsgiver skal have en nettoomsætning på mindst 10 000 000 DKK om året,

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital,

- Tilbudsgiver skal have en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 000 000 DKK i hele kontraktperioden. Dækningssummen er gældende pr. forsikrings-skade.

Eventuele minimumeisen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 – besvar Bilag - ESPD:

- Tilbudsgiver skal have en nettoomsætning på mindst 10 000 000 DKK om året,

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital,

- Tilbudsgiver skal have en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 000 000 DKK i hele kontraktperioden. Dækningssummen er gældende pr. forsikrings-skade.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 – besvar Bilag - ESPD.

- I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år angives med beskrivelse af leverancerne, herunder omsætning og angivelse af kontaktpersoner,

- Minimumskrav for deltagelse er 3 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelig menes levering af tilsvarende produkter til en offentlig myndighed, stat eller region.

Eventuele minimumeisen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 – besvar Bilag - ESPD.

- I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år angives med beskrivelse af leverancerne, herunder omsætning og angivelse af kontaktpersoner,

- Minimumskrav for deltagelse er 3 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelig menes levering af tilsvarende produkter til en offentlig myndighed, stat eller region.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/11/2018