Tjenesteydelser - 509896-2017

20/12/2017    S244

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2017/S 244-509896

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Karen Helsbøl
E-mail: mitid@digst.dk
Telefon: +45 33925200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.digst.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199480&B=KA
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: mitid@digst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.mitid.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199480&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en national identitets- og autentifikationsløsning.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler anskaffelse, implementering, vedligeholdelse herunder løbende opdatering, drift samt videreudvikling af en for samfundet ny kritisk national identitets- og autentifikationsløsning (betegnet MitID) til identifikation af fysiske personer og udstedelse af digitale identiteter med tilhørende akkreditiver. Den nye løsning omfatter bl.a. visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID.

I den forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark ved selskabet FRI af 16. september 2015 A/S (”FR1”) indgået et partnerskab med henblik på at samarbejde om udbuddet, anskaffelsen og etableringen af den nye løsning. Kontrakten indgås således med Digitaliseringsstyrelsen og FR1 som kunde.

Løsningen skal stilles til rådighed for en række aktører; Brokere, RA-enheder, Fælles Offentlig Support (FOS) m.fl., som sammen med løsningen er beskrevet nærmere nedenfor under punkt II. 2.4.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af løsning og ydelser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72212517 Udvikling af it-programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løsningen vil bygge på én fælles eID-løsning til sikker digital identifikation og autentifikation af fysiske personer på tværs af den offentlige og private sektor. Løsningen skal være skalerbar, modulært og fleksibelt opbygget, så der kan udvikles differentieret funktionalitet mod løsningen, og funktionalitet, som muliggør, at en Broker kan anvende den med begrænset egenudvikling. Som en del af løsningen etableres og udstilles administrative grænseflader samt en portal, der skal understøtte registrering af og yde support til slutbrugere, og en selvbetjeningsportal til slutbrugere (understøttende funktionalitet).

Løsningen skal etableres og løbende tilpasses i takt med den teknologiske udvikling, ændringer i trusselsbilledet og/eller skiftende Slutbrugerbehov bla. for at bevare tilliden til MitID’s sikkerhed, fx ved udvikling og implementering af ny funktionalitet. Dette indebærer også, at løsningen skal understøtte, at yderligere akkreditiver kan implementeres med minimal påvirkning af løsningen og Brokernes integration hertil.

Løsningen skal omfatte og håndtere ca. 6-9 mio. aktive registrerede slutbrugere/identiteter, inkl. nyudstedelser, ca. 1. mia. anmodninger om autentifikation pr. år via Brokere og tilslutning og support til 6-15 Brokere og supportere 150-200 RA-enheder.

Leverandøren skal understøtte slutbrugermigrering.

Leverandøren skal varetage den daglige vedligeholdelse, support og drift, forvaltning af løsningen, fx indgåelse af aftaler med eksterne aktører og sikre de forretningsmæssige processer og fakturering.

Leverandøren skal bistå med videreudvikling af løsningen samt levere konsulentbistand i relation til løsningen og driften.

Leverandøren skal samarbejde tæt med kunden i relation til udvikling og drift og vil herudover skulle samarbejde om en række ydelser med følgende aktører:

•Brokere: virksomheder eller myndigheder, der formidler adgang til løsningen fx det offentlige NemLog-In og en række datacentraler.

•RA-enheder: registreringsautoriteter, private virksomheder og offentlige myndigheder, som er udpeget med henblik på registrering og support af slutbrugere.

•Supportorganisationer: FOS samt pengeinstitutbrokere, som har direkte supportadgang hos leverandøren i forhold til at yde bistand til slutbrugerne.

Det er afgørende, at udviklingen sker under hensyntagen til, at Brokere kan tilslutte sig tidligt i udviklingsforløbet, herunder at planlægningen tilgodeser, at nødvendige grænseflader og miljøer tidligt stilles til rådighed for Brokerne. Leverandøren skal i relation til Brokere stille en uafhængig tredjemands ydelser til rådighed for Kunden til certificering af Brokere, og leverandøren skal løbende understøtte og sikre processen, så Brokerne og leverandørens egne komponenter til enhver tid opfylder certificeringskravene.

Løsningen skal kunne anvendes af alle myndigheder/offentligretlige organer uden udbud, da etableringen af et nationalt eID ved en lov afløfter udbudspligten ved en nationalt forpligtende løsning.

Hovedydelser.

I. Udvikling og etablering af funktionalitet til autentifikation, identifikation og registrering af fysiske personer og tilhørende understøttende funktionalitet og akkreditiver, hvor udvikling og etablering skal ske under overholdelse af en detaljeret tidsplan med mange afhængigheder.

II. Drift, vedligeholdelse inklusiv løbende opdateringer/ændringer, forvaltning og videreudvikling af en tilgængelig løsning, der er underlagt lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav, komplekse compliance-relaterede regler, samt de dertil knyttede forretningsmæssige processer.

III. Support, dels i form af understøttende support og supportværktøjer til de aktører (FOS, RA-enheder, Brokere), som yder slutbrugersupport, dels forstået som teknisk support i udviklingsfasen til de aktører, der skal etablere grænseflader til løsningen.

IV. Kompleks proces- og projektstyring med aktører, der er afhængige af at tilslutte sig løsningen gennem en certificeringsproces.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange af 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), vedrørende den udbudte kontrakt, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der behovs- og volumenmæssigt er sammenlignelige med de hovedydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer vurderes alle referencer, således at det vurderes hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring, jf. ovenfor.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive forlængelser. Skønnet er baseret delvist på det historiske forbrug i den eksisterende løsning, delvist på forventet forbrug i den nye løsning med indregnede forventede effektiviseringer og besparelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

— Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 150 000 000 i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgeren og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder de enkelte ydelser i leverancen. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte hovedydelser, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), leveringstidspunktet for de enkelte ydelser under leverancen, samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af leveringstidspunktet bedes ansøger angive datoen for de enkelte ydelser under leverancen ved både dato for påbegyndelse og dato for afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen af den enkelte ydelse angive, hvordan datoen er angivet.

Referencebeskrivelserne af ansøgers leverancer bedes tage udgangspunkt i de hovedydelser, som den udbudte kontrakt vedrører, jf. punkt II.2.4).

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Data i løsningen er på nuværende tidspunkt omfattet af persondatalovens "krigsregel" i § 41, stk. 4, og fremadrettet forslag til lov om databeskyttelsesloven § 3, stk. 9, og bestemmelser udstedt i medfør heraf. Der stilles derfor krav om, at disse persondata ikke må behandles, herunder opbevares, lagres og/eller tilgængeliggøres, uden for Danmark. Løsningen er desuden i sin helhed vurderet til at være af særlig samfundskritisk karakter, hvorfor løsningen af hensyn til statens sikkerhed skal drives i Danmark.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 199-409465
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/02/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 9. januar 2018 Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.

For vejledning i udfyldelse af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”ESPD – Dokumentation og eCertis”, der kan tilgås på https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/. Vejledningen er som en service oversat til engelsk, som kan findes på det elektroniske udbudssystem.

I relation til punkt I.3) bemærkes, at ordregiver på grund af et fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af yderligere oplysninger om grænseflade pas- og kørekortregister, som i stedet kan tilgås i et datarum. Se udbudsbetingelserne for nærmere.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra tidspunktet for overtagelse af løsningen. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af løsningen i forbindelse med evt. genudbud.

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra findes på: https://www.digst.dk/It-loesninger/NemID/Naeste-generation-NemID/Markedsdialog.

Der vil den 4. januar 2018 kl. 13.00-15.00 blive afholdt et orienteringsmøde hos Finans Danmark, Amaliegade 7, 1256 København K. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest den 3. januar 2018 kl. 10 tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2017