Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 509944-2022

19/09/2022    S180

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej

2022/S 180-509944

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226671704
Faks: +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych, modemów mobilnego dostępu do Internetu

Numer referencyjny: 93200/271/56/2022
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych, modemów mobilnego dostępu do Internetu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 669 447.23 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych najpóźniej do 28 dni od dnia zawarcia Umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.10.2022 r. przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych na realizację usługi, w zależności które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. Świadczone usługi telekomunikacyjne zapewniać mają między innymi: łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS), multimedialną (MMS), dostęp do zasobów Internetu w technologiach 5G/LTE/LTE-A/HSPA+/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM z tym, że technologia 5G będzie wykorzystana w nie więcej niż 2% ogólnej liczby telefonów komórkowych),

b) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarze nie mniejszym niż 97% powierzchni kraju, na poziomie umożliwiającym swobodną realizację transmisji głosu (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe) oraz realizację usług transmisji danych: łączność tekstowa (SMS), multimedialna (MMS), dostępu do Internetu,

c) dostawa fabrycznie nowych 5224 sztuk telefonów komórkowych w zamówieniu podstawowym oraz 500 sztuk telefonów komórkowych, 100 sztuk modemów mobilnego dostępu do Internetu w zamówieniu w prawie opcji,

d) zapewnienie 6685 sztuk kart SIM (5330 aktywacji głosowych i 1355 aktywacji mobilnego Internetu), dostawa 100 sztuk kart nieaktywnych w zamówieniu podstawowym oraz 700 sztuk w prawie opcji (700 szt. kart SIM – aktywacje: głosowe lub mobilnego Internetu),

e) zgrupowanie wszystkich numerów komórkowych oraz wskazanych numerów stacjonarnych, w jedną sieć korporacyjną,

f) zapewnienie obsługi serwisowej i gwarancyjnej na dostarczony sprzęt i usługi wraz ze wsparciem technicznym i nadzorem realizowanego zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. możliwość sukcesywnego zwiększania łącznej liczby posiadanych aktywacji, maksymalnie do 700 dodatkowych aktywacji, przy czym powyższa liczba dotyczy obu taryf łącznie (taryfy głosowej oraz mobilnego dostępu do Internetu);

2. możliwość sukcesywnego zakupu fabrycznie nowych telefonów w liczbie do 500 szt. (75 kategorii I, 60 kategorii II, 365 kategorii III) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udział w postepowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakupu telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu, znak sprawy 993200/271/1/2022" zostały złożone trzy oferty. Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, z uwagi na niespełnianie przez oferowane aparaty telefoniczne i modemy mobilnego dostępu do Internetu określonych przez Zamawiającego wymogów technicznych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 157-451089
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 993200/271/56/2022
Nazwa:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych, modemów mobilnego dostępu do Internetu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260250995
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 033 298.23 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 669 447.23 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2022