Leveringen - 510007-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Dryanovo: Diverse voedingsmiddelen

2018/S 223-510007

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Detska gradina (DG) „Detelina“ — Dryanovo
000208827
ul. „Nikola Mushanov“ No. 4
Dryanovo
5370
Bulgarije
Contactpersoon: Denka Stefanova — glaven schetovoditel
Telefoon: +359 67672491
E-mail: cdgdetelina_dryanovo@abv.bg
Fax: +359 67672491
NUTS-code: BG322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://sop.bg/dg-detelina-1054/

Adres van het kopersprofiel: https://sop.bg/dg-detelina-1054/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти (пакетирани и непакетирани) за нуждите на детска градина „Детелина“ — Дряново“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти (пакетирани и непакетирани) за нуждите на детска градина „Детелина“ — Дряново.

Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки по предварителна заявка на хранителни продукти, посочени подробно в документацията за участие.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 82 137.04 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ежедневна доставка на хранителни продукти след предварителна заявка до база „Иглика“, град Дряново, улица „Камен Калчев“ № 23 и до база „Царева ливада“, село Царева ливада, ул. „Нов живот“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти (пакетирани и непакетирани) за нуждите на детска градина „Детелина“ — Дряново.

Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки по предварителна заявка на хранителни продукти, посочени подробно в документацията за участие.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: А. Организация на работа / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Б. Управление на риска / Weging: 30 %
Prijs - Weging: Ценови критерий–30%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 157-359689
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

„Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти (пакетирани и непакетирани) за нуждите на детска градина „Детелина“ — Дряново“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ники-75 ЕООД
107584231
ул. Стефан Стамболов № 19, вх. А, ет. 4, ап. 6
Дряново
5370
Bulgarije
Telefoon: +359 67673079
E-mail: niki_enchev75@abv.bg
Fax: +359 67673079
NUTS-code: BG322
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 220.50 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 137.04 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2018