De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 51012-2023

25/01/2023    S18

Polen-Warschau: Aardgas

2023/S 018-051012

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Nationaal identificatienummer: NIP 522-273-59-86
Postadres: ul. Komitetu Obrony Robotników 23
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-148
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Smolińska
E-mail: zamowienia.nwosg@strazgraniczna.pl
Telefoon: +48 225003488
Fax: +48 225003722
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na cele opałowe do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku przy ul. Żurawiej 15

Referentienummer: 20/FI/AG/22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na cele opałowe do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku przy ul. Żurawiej 15.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 006 205.45 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
65210000 Gasdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Straży Granicznej w Otwocku przy ul. Żurawiej 15

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na cele opałowe do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku przy ul. Żurawiej 15.

Rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy grupy E;

Moc przyłączeniowa: 25,00 m3/h = 280,6 kWh;

Rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy dwufunkcyjny (2szt.) o mocy 225 kW każdy;

Grupa taryfowa: W-5.1;

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe na okres 11 miesięcy wynosi: 778 693 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

- podstawa prawna art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), tj. „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego (…) nie zostały złożone żadne oferty (…) a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

- uzasadnienie: w związku z wypowiedzeniem umowy przez dostawcę gazu: Po Prostu Energia S.A. w likwidacji (umowa do 31.12.2022 r.) oraz koniecznością zabezpieczenia Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku w ciągłe dostarczanie gazu niezbędnego dla funkcjonowania obiektu, istniała pilna potrzeba zawarcia nowej umowy. Uprzednio prowadzone, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia (sprawy nr 9/FI/AG/22 i 14/FI/AG/22) zakończyły się unieważnieniem.

W postępowaniu nr 9/FI/AG/22 została złożona jedna oferta firmy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., której cena przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Natomiast w postępowaniu nr 14/FI/AG/22 nie zostały złożone żadne oferty.

W związku z brakiem nowego wykonawcy, od 1 stycznia 2023 roku Operator Systemu Dystrybucyjnego podpisał, w imieniu NwOSG, umowę rezerwową z dostawcą wskazanym w dotychczasowej umowie. Jako sprzedawcę rezerwowego wskazano firmę PGNiG.

Wobec powyższego wybrano firmę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., która złożyła ofertę w pierwszym postępowaniu. Wskazany Wykonawca spełnia warunki zamawiającego i był zainteresowany przystąpieniem do negocjacji.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na cele opałowe do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku przy ul. Żurawiej 15

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: NIP 5272706082
Postadres: ul. Jana Kazimierza 3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postcode: 01-248
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 006 205.45 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 818 136.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) W przypadkach innych niż określone wyżej – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023