Leveringen - 510159-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Kopersprofiel - Niet van toepassing 

Spanje-Langreo: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2018/S 223-510159

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo
P3303100F
Plaza de España
Langreo
33900
Spanje
Contactpersoon: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo
Telefoon: +34 985678800
E-mail: alcaldia@ayto-langreo.es
Fax: +34 985699063
NUTS-code: ES120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.langreo.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3c4QjR%2FW%2B3s%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jFezXQ0bgJXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de prendas de trabajo y material de seguridad para el personal del Ayuntamiento de Langreo

Referentienummer: CC/CA/018/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES120
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de prendas de trabajo y material de seguridad para el personal del Ayuntamiento de Langreo.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2018