Diensten - 510159-2022

19/09/2022    S180

Roemenië-București: Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur

2022/S 180-510159

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Nationaal identificatienummer: 42049930
Postadres: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050182
Land: Roemenië
Contactpersoon: Monica Ghita
E-mail: achizitii@salubrizare5.ro
Telefoon: +40 726185113
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.salubrizare5.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer

Referentienummer: 14
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer

Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiest de sarcini

Lot 2: Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii caiest de sarcini

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 247 748.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autoutilitara dotata cu bena

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii tehnice caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Compomenta tehnica / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 199-519221
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7116
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Contract Subsecvent nr. 2 la Acordul Cadru nr. 23786/22.12.2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARTERA BLUE
Nationaal identificatienummer: 15878574
Postadres: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013985
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefoon: +40 234337700
Internetadres: www.google.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 247 748.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 470 090.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23900
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Contract Subsecvent nr. 1 Servicii de inchiriere utilaje fara sofer - Lot 1 Plug pentru deszapezire cu sistem de prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant si Lot 2 Autoutilitara dotata cu bena

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARTERA BLUE
Nationaal identificatienummer: 15878574
Postadres: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013985
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefoon: +40 234337700
Internetadres: www.google.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 247 748.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 161 446.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12725
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Contract Subsecvent nr. 3 la Acordul Cadru nr. 23786/22.12.2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARTERA BLUE
Nationaal identificatienummer: 15878574
Postadres: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013985
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefoon: +40 234337700
Internetadres: www.google.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 247 748.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 176.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23786
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Servicii de inchiriere utilaje fara sofer Lot 1 Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclusi si raspanditor material antiderapant si Lot 2 autoutilitara dotata cu bena

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARTERA BLUE
Nationaal identificatienummer: 15878574
Postadres: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013985
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefoon: +40 234337700
Internetadres: www.google.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 250 376.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 247 748.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2022