Leveringen - 510225-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Farmaceutische producten

2018/S 223-510225

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 214-489878)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
EKRSZ_28937120
Róbert Károly Körút 44
Budapest
1134
Hongarije
Contactpersoon: Pete István
Telefoon: +36 307533464
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.honvedkorhaz.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MH EK intézeti gyógyszer beszerzés

Referentienummer: EKR000245142018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24 hónapra: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzése nettó 5 291 668 326 HUF keretösszegig.

Értékelés:

II,2,5 pont: A támogatott készítmények (gyógyszerek) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 0,- Ft rendeléstől értendő) Értékelés sávozás alapján.

Sávozás:

1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1

1/2. alszempont: 10 000 001 - 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1

1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2

1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2

1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1

1/7. alszempont: 50 000 001 fölött, súlyszám: 3

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 214-489878

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

MH Egészségügyi Központ (MH EK),Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek - ATC kód: A01-től V10-ig - szállítása eseti megrendelés szerint a KM második részében.

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő igényei szerint rendeli meg a szükséges hatóanyagokat. A KM-ben részes ajánlattevőknek (AT) AK lehetővé teszi, hogy negyedévenként frissítsék, aktualizálják termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által beszerezhető készítményeket. AT-nek az aktuális termékkínálatában szereplő hatóanyagokat az értékelési szempontokra adott árkedvezménnyel köteles szállítani.

A gyógyszerkörökből az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést.

A negyedévente küldendő aktuális termék listát az adott negyedév első munkanapját megelőző legalább 7. nappal megelőzően kell megküldeni elektronikus formában.

A terméklista minimális tartalma: ATC kód (vagy TTT kód), hatóanyagnév, készítmény neve, gyógyszerforma, hatáserősség és a KM első részében megajánlott árkedvezménnyel számított nettó és bruttó egységárat.

A Vevő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az MH EK által végrehajtott feladatátcsoportosítás vagy alapító okirat módosítás miatt megváltoztassa, illetve Magyarország közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. (A szállítási cím kizárólag az alapító okiratban megjelölt székhely és telephely lehet).

AT jelen eljárásban ajánlatának benyújtásával igazolja és kijelenti, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül a Kbt. 141. §-ban foglalt szerződés módosításnak, és ezt tudomásul veszi.

Elvárt követelmény: napi 2x-i kiszállítás és online rendelési lehetőség biztosítása

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban

A beszerzésnek tárgyai az ÁEEK által, a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján korábban beszerzett, illetve a jelenleg ÁEEK általi beszerzés alatt álló készítmények azzal a kitétellel, hogy olyan ellátásoknál, amelyek finanszírozása nem az Alapból (OEP) történik, AK jelen keretmegállapodásból rendel, míg olyan ellátások esetében, amelyek finanszírozása az Egészségügyi Alapból (OEP) történik, AK köteles az ÁEEK-n keresztül a megrendelést végrehajtani. (46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés)

Fő fizetési feltételek::

AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre.

Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.

A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult

A gyógyszerek, a hatóanyagok esetében a beszerzendő áru konkrét típusa és mennyisége előre nem tervezhető. A részajánlati kör a KM második részében kerül előírásra, biztosításra.

Te lezen:

MH Egészségügyi Központ (MH EK),Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek - ATC kód: A01-től V10-ig - szállítása eseti megrendelés szerint a KM második részében.

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő igényei szerint rendeli meg a szükséges hatóanyagokat. A KM-ben részes ajánlattevőknek (AT) AK lehetővé teszi, hogy negyedévenként frissítsék, aktualizálják termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által beszerezhető készítményeket. AT-nek az aktuális termékkínálatában szereplő hatóanyagokat az értékelési szempontokra adott árkedvezménnyel köteles szállítani.

A gyógyszerkörökből az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést.

A negyedévente küldendő aktuális termék listát az adott negyedév első munkanapját megelőző legalább 7. nappal megelőzően kell megküldeni elektronikus formában.

A terméklista minimális tartalma: ATC kód (vagy TTT kód), hatóanyagnév, készítmény neve, gyógyszerforma, hatáserősség és a KM első részében megajánlott árkedvezménnyel számított nettó és bruttó egységárat.

A Vevő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az MH EK által végrehajtott feladatátcsoportosítás vagy alapító okirat módosítás miatt megváltoztassa, illetve Magyarország közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. (A szállítási cím kizárólag az alapító okiratban megjelölt székhely és telephely lehet).

AT jelen eljárásban ajánlatának benyújtásával igazolja és kijelenti, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül a Kbt. 141. §-ban foglalt szerződés módosításnak, és ezt tudomásul veszi.

Elvárt követelmény: napi 1x-i kiszállítás és online rendelési lehetőség biztosítása

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban

A beszerzésnek tárgyai az ÁEEK által, a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján korábban beszerzett, illetve a jelenleg ÁEEK általi beszerzés alatt álló készítmények azzal a kitétellel, hogy olyan ellátásoknál, amelyek finanszírozása nem az Alapból (OEP) történik, AK jelen keretmegállapodásból rendel, míg olyan ellátások esetében, amelyek finanszírozása az Egészségügyi Alapból (OEP) történik, AK köteles az ÁEEK-n keresztül a megrendelést végrehajtani. (46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés)

Fő fizetési feltételek::

AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre.

Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.

A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult

A gyógyszerek, a hatóanyagok esetében a beszerzendő áru konkrét típusa és mennyisége előre nem tervezhető. A részajánlati kör a KM második részében kerül előírásra, biztosításra.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Módosítás: Elvárt követelmény: napi 1x-i kiszállítás és online rendelési lehetőség biztosítása

AK hivatkozik a Kbt. 52. § (5) bekezdésére.