Leveringen - 510295-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Verkeersregulatieapparatuur

2018/S 223-510295

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 186-419729)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
Warszawa
00-807
Polen
Contactpersoon: Milena Wielądek
Telefoon: +48 220-46-49
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Fax: +48 220-48-99
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gitd.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup mobilnych jednostek diagnostycznych

Referentienummer: BDG.ZPB.072.3.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34923000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup Mobilnych Jednostek Diagnostycznych wraz z pakietem specjalistycznych szkoleń planowany jest do realizacji w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, III osi priorytetowej Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Zamówienie dotyczące zakupu 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych MJD (tj. MLD Mobilnych Linii Diagnostycznych wraz z transportującym pojazdem), w której skład wchodzą: przedział agregatu prądotwórczego, przedział techniczno-magazynowy dla MLD wraz z mechanizmem jej załadunku, i rozładunku, magazynek wyposażenia (z dostępem do przedziału techniczno-magazynowego) oraz przedział operatorsko-biurowy jak również pakiet specjalistycznych szkoleń jest traktowana jako całość. Celem zakupu przedmiotu zamówienia jest wyposażenie Inspekcji Transportu Drogowego w zaawansowany technicznie sprzęt wraz z pojazdem

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-419729

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 04/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum: 04/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: