Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 51031-2023

25/01/2023    S18

Rumänien-Oradea: Flughafengeräte

2023/S 018-051031

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: R.A. AEROPORTUL ORADEA
Nationale Identifikationsnummer: RO 73452
Postanschrift: Strada: Aradului, nr. 80
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410223
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mirela Alexandrina Poinar
E-Mail: achizitii@aeroportoradea.ro
Telefon: +40 742296114
Fax: +40 259455641
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aeroportoradea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161882
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare echipament de degivrare al aeronavelor

Referenznummer der Bekanntmachung: 73452.2022.C2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34960000 Flughafengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare Echipament de degivrare al aeronavelor - minim 32 de luni, respectiv 8 luni pentru furnizare, punere în funcțiune și instruire personal, la care se adaugă minim 24 de luni garanția echipamentului furnizat

La aceste termene se vor adăuga termenul de garanție extinsă ofertat de furnizor, termen care reprezintă un factor de evaluare al ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 185 910.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50100000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste für Fahrzeuge und zugehörige Ausrüstungen
80510000 Spezialausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

La sediul R.A. Aeroportul Oradea, Calea Aradului, nr. 80, Oradea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizarea unui Echipament de degivrare al aeronavelor in conformitate cu cerintele caietului de sarcini nr.13375 / 27.12.2022.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantie extinsa / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Sursa de finanţare va fi asigurată prin fondurile nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, conform contract de finantare nr. 212/29.12.2022, Extinderea si eficientizarea terminalului de pasageri nr. 1 al Aeroportului Oradea

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, conform contract de finantare nr. 212/29.12.2022

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa nr. 1: Ofertanţii/terţii susţinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi valabile la momentul prezentarii și pot fi:

a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

d. alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul unei asocieri, documentele solicitate, vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii.

Pentru persoane juridice/fizice străine:

Cerintele vor putea fi dovedite prin prezentarea de documente justificative eliberate de autoritatile competente din tara unde ofertantul este rezident si care dovedesc faptul si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerinţele autorităţii contractante. In măsura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situaţiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaraţie pe proprie răspundere potrivit art. 181 alin.(3) din Legea 99/2016.

Cerinţa nr. 2: Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 72 şi art. 73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016.

Se solicită pentru verificarea potenţialelor situaţii generatoare de conflict de interese, conform regulilor de evitare a conflictului de interese stipulate la Secţiunea 4, art. 72 şi art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. De asemenea, odată cu DUAE, se va prezenta o declaraţie de neîncadrare în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (model Formularul 2).

Încadrarea în situaţia prevăzuta la art. 73 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

Director General Interimar –Răzvan HORGA, Director General Adjunct Interimar – Eugen TUDUC, Contabil Șef –Anamaria OROS

Membrii consiliului de administrație:

 Tudor JIDAV

 Dan - Adrian POPUȘ

 Mihai JURCA

 Alexandra Cristina DRĂGHICIU

 Iulia Teodora OLARI

Șef Birou Securitate Aeroportuară – Gabriel BÎGIU

Șef Formație SSI - Vasile - Radu PANTEA

Șef Birou Operațiuni SOL - Liviu Gabriel CRISTEA

Compartiment Achiziții Publice și Fonduri Europene – Mirela POINAR

Cerinţa nr. 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantii vor completa DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul O.N.R.C. sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat/te doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator/documentul echivalent emise in tara de rezidenta, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia. Documentele ofertantilor straini vor fi prezentate în traducere autorizată în limba româna certificată de o persoană atestată.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinţa nr. 1: Declaraţie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, cuprinzând valori, perioade de prestare şi beneficiari. Ofertantul va face dovada prestării în ultimii 3 ani (calculaţi raportat la data limită de depunere a ofertelor) de servicii similare în valoare cumulată minimă de 4.185.910,00 lei fără T.V.A. la nivelul unui contract sau mai multor contracte de furnizare de produse similare. Prin produse similare se intelege furnizare echipamente deszapezire, degivrare drumuri, autospeciale de salvare si stingere, echipamente de curatenie a suprafetelor pavate, echipamente de handling, alte asemenea.Cerinţa nr. 2: Declaraţie privind subcontractanţii, părţile din contract pe care acesta/aceştia urmează sa le îndeplinească, datele de recunoaştere ale acestuia/acestora si acordul acestuia/acestora (Formular 12)Cerinta nr. 3: Informatii privind asocierea: Ofertantii se pot asocia în vederea participarii la procedura de achizitie, prezentand o oferta comuna.Cerinţa nr. 4: Informaţii privind susţinerea tehnică si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici (după caz): Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului/grupului de terţul/terţii respectiv/respectivi.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Se constituie în suma fixa de 41859 lei. Pentru calculul echivalentei, care va fi avut în vedere la conversia valorii eferente garantiei de participare constituita într-o alta moneda, se va aplica cursul leu/valuta comunicat de Banca Nationala a României raportat la data publicarii anuntului de participare în S.E.A.P.. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 6 luni de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 164 din Legea 99/2016 si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat conform prevederilor art. 42. alin. 4 din HG 394/2016, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Indiferent de modul de constituire a garantiei de participare, aceasta se va depune doar in SEAP pana la ora si data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna se va depune in SEAP si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Datele autoritatii contractante în caz de constituire a garantiei prin virament bancar: R.A Aeroportul Oradea, Cont bancar: IBAN RO43BTRLRONCRT007283729A, Banca Transilvania Oradea, RO 73452, J 05/1252/1992.

Se constituie în cuantum de 10 % din valoarea contractului fără T.V.A.. Mod de constituire: conform art. 164, alin.4, din Legea 99/2016. La semnarea contractului se va conveni asupra modului de constituire a garantiei de buna executie.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 11-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba sau sa detina un program necesar verificarii semnaturii si vizualizarii fisierelor semnate electronic. Acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnaturi electronice. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. 1 din H.G. nr. 394/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute in lege. Ca dovada preliminara, initial, operatorii economici participanti la procedura de atribuire prezinta obligatoriu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu exceptiile prevazute la art. 206 din Legea nr. 99/2016. Pentru completarea formularului electronic DUAE, operatorii economici vor utiliza facilitatile din SEAP. Fisa de date a achizitiei, Caietele de sarcini, Formularele si conditiile contractuale, pot fi descarcate gratuit de pe SEAP, www.e-licitatie.ro, atasat anuntului de participare. *Nota: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

onform art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023