Services - 510321-2021

08/10/2021    S196

Poland-Kondratowice: Refuse and waste related services

2021/S 196-510321

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kondratowice
Postal address: Kondratowice, ul. Nowa 1
Town: Kondratowice
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 57-150
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Tuhy
E-mail: inwestycje@kondratowice.pl
Telephone: +48 713927699
Internet address(es):
Main address: www.kondratowice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Reference number: WI.271.13.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ (który jednocześnie stanowi załącznik nr 1 do umowy).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513100 Household-refuse disposal services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Kondratowice

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kondratowice oraz ich transport od wszystkich mieszkańców w okresie zamówienia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Szacowana ilość masy odpadów komunalnych wynosi 1375,30 Mg (na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Informacje na temat dokumentów, jakie powinni złożyć wykonawcy zawarte są w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży:

-koncesję, zezwolenie lub licencję bądź inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (tj. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Kondratowice) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Zamawiający będzie je oceniał:

- Złożył stosowne dokument JEDZ ……………….. spełnia warunek

- Nie złożył dokumentu JEDZ ………………………. nie spełnia warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Określenie warunku:

W zakresie potencjału technicznego za spełnienie warunku Zamawiający uzna:

-dysponowanie przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. dysponowaniem co najmniej: (na podstawie przedłożonego zał. nr 7 do SIWZ)

- Pojazdami do odbioru i transportu odpadów, zgodnie z tabelą w SWZ:

Pojazdy powinny być wyposażone zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia (§5.1 pkt 1,2, 3)

- Bazą magazynowo- transportową, spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-ścicieli nieruchomości

- wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okre-sie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referen-cje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określa załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2021
Local time: 10:10
Place:

Urząd Gminy Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest niejawne.

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Informacje na temat dokumentów, jakie musi złożyć wykonawca są zawarte w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Izby Odwoławczej
Postal address: Warszawa
Town: Postępu 17 A
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Izby Odwoławczej
Postal address: Warszawa
Town: Postępu 17 A
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/10/2021