Dostawy - 510391-2020

27/10/2020    S209

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 209-510391

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 192-461570)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Numer referencyjny: RZP/PN/57/20
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 13 pakietów:

— pakiet nr 1 – odczynniki do serologii i immunologii,

— pakiet nr 2 – clotrimazol,

— pakiet nr 3 – odczynniki chemiczne,

— pakiet nr 4 – odczynniki do hodowli komórkowych,

— pakiet nr 5 – odczynniki do badań genetycznych,

— pakiet nr 6 – zestaw do oznaczania ilości przeciwciał,

— pakiet nr 7 – odczynniki kompatybilne do karty DNA,

— pakiet nr 8 – odczynnik do elektroforezy,

— pakiet nr 9 – testy kasetkowe,

— pakiet nr 10 – odczynniki do badań,

— pakiet nr 11 – naturalny polimer,

— pakiet nr 12 – przeciwciało TNFAlfa,

— pakiet nr 13 – zestaw do oczyszczania DNA.

Kody zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0 Odczynniki laboratoryjne, 33.69.63.00-8 Odczynniki chemiczne.

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone ...

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 192-461570

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: