Diensten - 510670-2018

20/11/2018    S223    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Tsjechië-Praag: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2018/S 223-510670

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ČD Cargo, a.s.
28196678
Jankovcova 1569/2c
Praha 7 - Holešovice
170 00
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Bc. David Kolomazník
Telefoon: +420 602289055
E-mail: david.kolomaznik@cdcargo.cz
Fax: +420 972242103
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cdcargo.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/CDCargo

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Zadavatel dle § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Železniční doprava

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provedení modernizace 50 lokomotiv řady 742

Referentienummer: 190-2018-O1/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dílo bude realizováno v následujících vzájemně navazujících etapách:

a) v etapě 1 označené jako „Etapa 1 Projekt“. Etapa 1 Projekt bude samostatně realizována pro část plnění spočívající v modernizaci Lokomotiv a samostatně realizována pro část plnění spočívající v dodávce a instalaci Zařízení. Dodavatel v rámci Projektu navrhne vhodné technické a konstrukční řešení modernizace Lokomotivy určené pro Etapu 1 Projekt (dále jen „Vybraná Lokomotiva“) a integrace Zařízení do Lokomotivy určené pro Etapu 1 Projekt (dále rovněž jen „Prototyp“) a provede modernizaci Vybrané Lokomotivy a instalaci Zařízení do Vybrané Lokomotivy; zajistí pořízení Technické dokumentace a Dokladů vozidla v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

b) v etapě 2 označené jako „Etapa 2 Sériová realizace“ zajistí dodavatel modernizaci dalších Lokomotiv a instalaci Zařízení do těchto dalších Lokomotiv dle schváleného Prototypu a zajistí pořízení Technické dokumentace a Dokladů vozidel v rozsahu stanoveném v ZD.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 087 619 670.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dílo bude realizováno v následujících vzájemně navazujících etapách:

a) v etapě 1 označené jako „Etapa 1 Projekt“. Etapa 1 Projekt bude samostatně realizována pro část plnění spočívající v modernizaci Lokomotiv a samostatně realizována pro část plnění spočívající v dodávce a instalaci Zařízení. Dodavatel v rámci Projektu navrhne vhodné technické a konstrukční řešení modernizace Lokomotivy určené pro Etapu 1 Projekt (dále jen „Vybraná Lokomotiva“) a integrace Zařízení do Lokomotivy určené pro Etapu 1 Projekt (dále rovněž jen „Prototyp“) a provede modernizaci Vybrané Lokomotivy a instalaci Zařízení do Vybrané Lokomotivy; zajistí pořízení Technické dokumentace a Dokladů vozidla v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

b) v etapě 2 označené jako „Etapa 2 Sériová realizace“ zajistí dodavatel modernizaci dalších Lokomotiv a instalaci Zařízení.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CEF Transport 2015

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 072-159723
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Provedení modernizace 50 lokomotiv řady 742

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CZ Loko, a.s.
61672131
Semanínská 580
Česká Třebová
560 02
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 325518811
E-mail: czloko@czloko.cz
Fax: +420 325518888
NUTS-code: CZ053

Internetadres: http://www.czloko.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 087 619 670.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 15 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Vývoj, výroba, dodávky a instalace mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2) včetně návrhu Prototypu do dieselových lokomotiv řady 742. Vlastní podíl je14,5 % (implementace systémem ETCS činí 362 719 670 Kč bez DPH). Odchylka ve formuláři je dána nemožností formuláře uvádět hodnoty na desetinná místa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2018