Servicios - 510792-2019

Submission deadline has been amended by:  538342-2019
29/10/2019    S209

Polonia-Varsovia: Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos

2019/S 209-510792

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Bank Polski
Dirección postal: Świętokrzyska 11/21
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-919
País: Polonia
Persona de contacto: Dariusz Szczepański
Correo electrónico: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Teléfono: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.nbp.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.nbp.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.nbp.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: polityka pieniężna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Serwis sieci SAN

Número de referencia: SEZ/DKRZ-WPI1-DS-241-0326/DIT/19
II.1.2)Código CPV principal
50312300 Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej dla sprzętu i oprogramowania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 350 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce realizacji zamówienia: NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa; O/O NBP w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 14, 90-950 Łódź; Centrum Resortu Finansów, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej dla sprzętu i oprogramowania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 350 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2020
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający żąda złożenia:

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie (umowę), której przedmiot obejmował lub obejmuje świadczenie usług serwisowych dla sieci SAN przez okres co najmniej 12 miesięcy, a wartość zamówienia (umowy) w ww. zakresie w okresie 12 miesięcy wyniosła co najmniej 350 000,00 PLN brutto.*.

* W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zawarto we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamówienie zostało opublikowane we Wstępnym ogłoszeniu informacyjnym nr 2019/S 007-011725 z dnia 10.1.2019 r. i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia skrócenie terminu składania ofert.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 007-011725
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/11/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/11/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

Narodowy Bank Polski, 00-015 Warszawa, ul. Jasna 8, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca jest związany oferta przez okres 60 dni,

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 27 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje w sprawie wadium zawarte są w SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto oferty – 100 %;

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publiczne (Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zwane dalej ustawą.

5. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4-8 ustawy,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego,

6. Dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów.

7. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

8. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą platformy zakupowej NBP pod adresem: https//oneplace.marketpalnet.pl.

9. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu Oneplace. w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

10. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publiczne.

11. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia od 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r., z zastrzeżeniem postanowień § 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/10/2019