Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 51101-2023

25/01/2023    S18

Polen-Łódź: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 018-051101

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postanschrift: ul. Pomorska 251
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 92-213
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Miazek
E-Mail: zam.publ@csk.umed.pl
Telefon: +48 426757484
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.csk.umed.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/6/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1.1.Zamawiający podzielił zamówienie na poszczególne części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - Pakiety: Nr 1 – Nr 2. - Nr 3.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90511000-2 Usługi wywozu odpadów

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

adres siedziby Zamawiającego: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Usługi będące przedmiotem zamówienia będzie realizowana w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w SWZ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych. Przedmiot zamówienia winien być realizowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Szczegółowy opis, zapotrzebowanie, wymagania i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Certyfikat w zakresie prowadzonej działalności (System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 14001:2005 lub dokument równoważny) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

- określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 50% wielkości świadczenia przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian.

- określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością świadczenia dodatkowych usług wynikających z braku możliwości przewidzenia ilości i wartości koniecznych do realizacji przedmiotu umowy wynikającą m.in. z trwającej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

W przypadku uruchomienia prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego opcja będzie obliczone na podstawie cen wskazanych przez Wykonawcę w ofercie .

Uruchomienie prawa opcji, poprzez rozszerzenie lub zwiększenie zakresu zamówienia wymaga złożenia przez Zamawiajacego pisemniego oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji - i zawarcia Aneksu.

Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 50% wartości brutto umowy.

Prawo opcji nie jest żródłem zobowiązań Zamawiajacego w momencie udzielania zamówienia podstawowego.

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w czasie trwania umowy o zamówienie podstawowe. Skorzystanie z prawa opcji, poprzez zwiększenie przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie i oczekiwanie skorzytania z prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X swz.

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT zawiera pkt. XIV swz.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt. XXII swz.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV swz.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

adres siedziby Zamawiającego: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251.

Usługi będące przedmiotem zamówienia będzie realizowana w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w SWZ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych. Przedmiot zamówienia winien być realizowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Szczegółowy opis, zapotrzebowanie, wymagania i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Certyfikat w zakresie prowadzonej działalności (System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 14001:2005 lub dokument równoważny) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

- określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 50% wielkości świadczenia przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian.

- określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością świadczenia dodatkowych usług wynikających z braku możliwości przewidzenia ilości i wartości koniecznych do realizacji przedmiotu umowy wynikającą m.in. z trwającej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

W przypadku uruchomienia prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego opcja będzie obliczone na podstawie cen wskazanych przez Wykonawcę w ofercie .

Uruchomienie prawa opcji, poprzez rozszerzenie lub zwiększenie zakresu zamówienia wymaga złożenia przez Zamawiajacego pisemniego oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji - i zawarcia Aneksu.

Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 50% wartości brutto umowy.

Prawo opcji nie jest żródłem zobowiązań Zamawiajacego w momencie udzielania zamówienia podstawowego.

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w czasie trwania umowy o zamówienie podstawowe. Skorzystanie z prawa opcji, poprzez zwiększenie przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie i oczekiwanie skorzytania z prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X swz.

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT zawiera pkt. XIV swz.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt. XXII swz.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV swz.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

adres siedziby Zamawiającego: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251.

Usługi będące przedmiotem zamówienia będzie realizowana w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w SWZ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych. Przedmiot zamówienia winien być realizowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Szczegółowy opis, zapotrzebowanie, wymagania i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Certyfikat w zakresie prowadzonej działalności (System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 14001:2005 lub dokument równoważny) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

- określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 50% wielkości świadczenia przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian.

- określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością świadczenia dodatkowych usług wynikających z braku możliwości przewidzenia ilości i wartości koniecznych do realizacji przedmiotu umowy wynikającą m.in. z trwającej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

W przypadku uruchomienia prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego opcja będzie obliczone na podstawie cen wskazanych przez Wykonawcę w ofercie .

Uruchomienie prawa opcji, poprzez rozszerzenie lub zwiększenie zakresu zamówienia wymaga złożenia przez Zamawiajacego pisemniego oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji - i zawarcia Aneksu.

Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 50% wartości brutto umowy.

Prawo opcji nie jest żródłem zobowiązań Zamawiajacego w momencie udzielania zamówienia podstawowego.

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w czasie trwania umowy o zamówienie podstawowe. Skorzystanie z prawa opcji, poprzez zwiększenie przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie i oczekiwanie skorzytania z prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X swz.

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT zawiera pkt. XIV swz.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt. XXII swz.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV swz.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydany przez Prezydenta Miasta Łodzi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

- że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.- dotyczy Pakietu 1

- że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł.- dotyczy Pakietu 2

- że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł.- dotyczy Pakietu 3

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający żąda, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. polisę lub inny dokument ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł – DOTYCZY PAKIETU 1

2. polisę lub inny dokument ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000,00 zł – DOTYCZY PAKIETU 2

3. polisę lub inny dokument ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000,00 zł – DOTYCZY PAKIETU 3

4. DOTYCZY PAKIETU 1, 2, 3: jeżeli okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia jest krótszy niż czas obowiązywania ewentualnej umowy Wykonawca załączy do przedłożonej polisy oświadczenie, iż przedłuży ich ważność co najmniej do końca trwania zawartej umowy na kwotę nie niższą niż wymaga Zamawiający;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Pakiet 1 - jedną instalacją komunalną, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska lub technologii o której mowa w art. 143 tej ustawy

Pakiet 2 - jedno miejsce składowania odebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pakiet 3 - jedno miejsce składowania odebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami

b) Pakiet 1: pojazdami w ilości 2 szt - przystosowanymi do prawidłowej realizacji umowy oraz przystosowanymi do opróżniana pojemników wykazanych przez Zamawiającego w punkcie 9.5.1. opisu przedmiotu zamówienia do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów. Samochody powinny być oznakowane napisami zawierającymi nazwę firmy, jej adres oraz numer telefonu.

Pakiet 2: pojazdami w ilości 1 szt. - przystosowanym do prawidłowej realizacji umowy oraz przystosowanym samochodem do opróżniana kontenerów wykazanych przez Zamawiającego w punkcie 9.5.2. do odbierania odpadów wielkogabarytowych

Pakiet 3: pojazdami w ilości 1 szt. - przystosowanym do prawidłowej realizacji umowy oraz przystosowanym samochodem do opróżniana kontenerów wykazanych przez Zamawiającego w punkcie 9.5.3. do odbierania odpadów pobudowlanych.

c) Pakiet 1: dwóch osób uprawnionych do przewozu odpadów komunalnych realizujących usługę będącą przedmiotem zamówienia.

Pakiet 2: jedną osobą uprawnioną do przewozu odpadów wielkogabarytowych realizującą usługę będącą przedmiotem zamówienia.

Pakiet 3: jedną osobą uprawnioną do przewozu odpadów pobudowlanych realizującą usługę będącą przedmiotem zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający żąda, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) dotyczy Pakietu 1 - wykaz instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych, do których odpady będą przekazywane - wykorzystanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności zawierający adres oraz informację o podstawie do dysponowania tą instalacją komunalną - Załącznik Nr 5 do SWZ.

dotyczy Pakiet 2 - wykaz miejsc składowania odebranych odpadów, do których odpady będą przekazywane - wykorzystanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności zawierający adres oraz informację o podstawie do dysponowania tym miejscem składowania - Załącznik Nr 5 do SWZ.

dotyczy Pakiet 3 - wykaz miejsc składowania odebranych odpadów, do których odpady będą przekazywane - wykorzystanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności zawierający adres oraz informację o podstawie do dysponowania tym miejscem składowania - Załącznik Nr 5 do SWZ.

b) dotyczy Pakietu 1, 2, 3:

wykaz środków transportu do przewozu odpadów komunalnych – spełniający warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 6 do SWZ

c) dotyczy Pakiet 1, 2, 3:

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniający warunki udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 7 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 12:15
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – w Łodzi, ul. Pomorska 251 – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego pok. 246 Szpitala (parter, budynek A-3), POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Członkowie Komisji Przetargowej. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Procedura otwarcia opisana w swz.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

styczeń 2024 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus.

3. Wymagania dot. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 108 i 109 ustawy Pzp – w dokumentacji SWZ.

4. Infor. o środkach przedmiotowych - zawarte w SWZ.

5. Szczególne podstawy wykluczenia określone zostały w SWZ.

6. Obowiązek informacyjny RODO – zawarty w SWZ.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

8. Link do postępowania zamieszczony będzie na stronie: http://www.csk.umed.pl/zamowienia-publiczne/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców - pkt. XXI. SWZ

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023