Supplies - 51106-2021

Submission deadline has been amended by:  108767-2021
01/02/2021    S21

Ελλάδα-Αθήνα: Μάσκες ιατρικών αερίων

2021/S 021-051106

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98 - 100
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 117 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγελία Θυμαρά
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.thymara@deddie.gr
Τηλέφωνο: +30 2109090531
Φαξ: +30 2144050568
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deddie.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.deddie.gr/el/deddie/diakirukseis/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-diagwnismwn/pinakas-diakirixeon-diagonismon-dypm
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.deddie.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.marketsite.gr
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υλικά προστασίας από τον ιό COVID-19.

Αριθμός αναφοράς: 517101
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33157100 Μάσκες ιατρικών αερίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Υλικά προστασίας από τον ιό COVID-19 (4 είδη).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 493 600.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33631600 Αντισηπτικά και απολυμαντικά
18424300 Γάντια μιας χρήσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη Νο 6006 της Δ.Υ.Π.Μ., που βρίσκεται στο 17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, παραλία Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος Αττικής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υλικά προστασίας από τον ιό COVID-19 (4 είδη).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 493 600.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή απόφασή του, εκδιδόμενη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης:

α) να επαυξήσει την ποσότητα οποιουδήποτε είδους μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, με τιμή μονάδος ίση με τη συμβατική, και

β) να μειώσει την ποσότητα οποιουδήποτε είδους μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδος.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο, με επάγγελμα σε χονδρικό εμπόριο κεφαλών ή ειδών όμοιων με το αντικείμενο της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— οι προσφέροντες να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 1 εκ. EUR, κατά μέσο όρο για τα έτη 2017, 2018 και 2019 σε μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.),

— οι προσφέροντες θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν τον παραπάνω κύκλο εργασιών, προσκομίζοντας σχετικές βεβαιώσεις από πελάτες τους ή τιμολόγια ή συμβάσεις,

— οι προσφέροντες να έχουν θετικό ΕΒΙΤDA, κατά τα έτη 2018, 2019.

III.1.6)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (49 872,00 EUR), σε περίπτωση προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας.

Ανά είδος, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε:

— είδος 1: 12 960,00 EUR (δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ),

— είδος 2: 36 000,00 EUR (τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ),

— είδος 3: 672,00 EUR (εξακόσια εβδομήντα δύο ευρώ),

— είδος 4: 240,00 EUR (διακόσια σαράντα ευρώ).

Σε περίπτωση προσφοράς δύο (2) περισσοτέρων ειδών, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται στο άθροισμα των αναφερόμενων ανωτέρω ποσών των αντίστοιχων προσφερόμενων ειδών.

III.1.7)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 30η ημέρα, μετά από τον μήνα κατάθεσης όλων των αναγκαίων εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

III.1.8)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Οποιαδήποτε νομική μορφή.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/03/2021
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/03/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι προσφυγές ασκούνται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία αποφασίζει επ' αυτών. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Α.Ε.Π.Π..

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98 - 100
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 117 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.thymara@deddie.gr
Τηλέφωνο: +30 2109090531
Φαξ: +30 2144050568
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.marketsite.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/01/2021