Услуги - 51109-2019

01/02/2019    S23    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Струмяни: Услуги по почистване на улици от сняг

2019/S 023-051109

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Струмяни
Национален регистрационен номер: 000024713
Пощенски адрес: пл. 7-и април № 1
Град: с. Струмяни
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2825
Държава: България
Лице за контакт: Василка Панкова
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Телефон: +359 7434-3108
Факс: +359 7434-3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.strumyani.org

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“

II.1.2)Основен CPV код
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационен сезон 2018/2019 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства:

— подготвителни работи — изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи за заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.,

— снегозащита,

— снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове.

Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища:

1. I-во основно направление:

1) с. Каменица — с. Кърпелево — 7 км;

2) с. Кърпелево—с. Вракуповица — 9 км;

3) с. Вракуповица—с. Гореме — 4 км;

4) с. Гореме—с. Цапарево — 6 км;

5) с. Цапарево—Илинден — 2 км;

2. II-ро основно направление:

6) с. Раздол—с. Клепало — 5 км;

7) с .Раздол—с. Доб

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Община Струмяни

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационен сезон 2018/2019 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства:

— подготвителни работи — изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи за заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.,

— снегозащита,

— снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове.

Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища:

1. I-во основно направление:

1) с. Каменица — с. Кърпелево — 7 км;

2) с. Кърпелево—с. Вракуповица — 9 км;

3) с. Вракуповица—с. Гореме — 4 км;

4) с. Гореме—с. Цапарево — 6 км;

5) с. Цапарево—Илинден — 2 км;

2. II-ро основно направление:

6) с. Раздол—с. Клепало — 5 км;

7) с .Раздол—с. Доб

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на всяка заявка на възложителя / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 215-492377
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДГ-124
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДГ Строй ООД
Национален регистрационен номер: 203417524
Пощенски адрес: Промишлена зона
Град: с. Микрево
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2826
Държава: България
Електронна поща: dgstroy_ood@abv.bg
Телефон: +359 878522829
Факс: +359 878522829

Интернет адрес: www.dgstroy

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 130 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 130 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29884070

Интернет адрес: https://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2019