Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 51111-2023

25/01/2023    S18

Polen-Poznań: Ausrüstung für Tomografie

2023/S 018-051111

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: 7770004960
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 28
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-637
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zofia Kaczmarek
E-Mail: zofia.kaczmarek@up.poznan.pl
Telefon: +48 618487517
Fax: +48 618955043
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Uczelnia Wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (Tomograf z wyposażeniem i ramię do obrazowania w czasie rzeczywistym).

Referenznummer der Bekanntmachung: 71/AZ/262/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33115000 Ausrüstung für Tomografie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych:

- w zakresie części 1 został zamieszczony w załączniku nr 2A do formularza oferty – szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych oraz punktowanych parametrów technicznych – cz. 1

- w zakresie części 2 został zamieszczony w załączniku nr 2A do formularza oferty – szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych oraz punktowanych parametrów technicznych– cz. 2

Zgodnie z opisem w rozdziale 5 SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w zakresie części 1 i części 2

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tomograf wraz z wyposażeniem

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33115000 Ausrüstung für Tomografie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych:

- w zakresie części 1 został zamieszczony w załączniku nr 2A do formularza oferty – szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych oraz punktowanych parametrów technicznych – cz. 1 oraz oraz w załączniku nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w zakresie części 1

1. Dostawa obejmuje:

1) transport, a także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

2) instalację, montaż i uruchomienie urządzenia w miejscu jego pracy oraz przeprowadzenie pomiarów i testów wymaganych do pracy urządzenia,

3) szkolenie z obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatami dla min. 7 pracowników Zamawiającego, przeprowadzone w miejscu instalacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap to szkolenie instruktażowe z obsługi urządzenia, w wymiarze 5 dni x 7 godz. które odbędzie się po instalacji i uruchomienia urządzenia. Drugi etap to szkolenie uzupełniające w wymiarze 3 dni x 7 godz., które odbędzie się w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4) opracowanie wymaganych dokumentów oraz złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie pracowni tomografii komputerowej uzyskane w imieniu Zamawiającego, udzielanie odpowiedzi, uzupełnianie lup poprawianie dokumentów wymaganych przez Prezesa PAA w trakcie prowadzonej procedury administracyjnej.

5) Wszelkie inne czynności nie wskazane powyżej, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający wymaga urządzenia nowego, nieużywanego, nierekondycjonowanego, wyprodukowanego w 2023 roku.

3. Urządzenie musi spełniać wymogi deklaracji UE i posiadać oznakowanie CE.

4. Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i użytkowania na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2022 r., poz. 974).

5. Do oferty należy dołączyć certyfikaty i świadectwa: deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscach określonych przez Zamawiającego.

7. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty - po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

9. Serwis urządzenia w ramach gwarancji na terenie Polski.

10. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji urządzenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne (P) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer projektu: RPWP.01.01.00-30-0005/19 Tytuł projektu: „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o

zamówieniu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ramię do obrazowania w czasie rzeczywistym

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111000 Röntgengeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych:

- w zakresie części 2 został zamieszczony w załączniku nr 2A do formularza oferty – szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych oraz punktowanych parametrów technicznych – cz. 2 oraz oraz w załączniku nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w zakresie części 2

1. Dostawa obejmuje:

1) transport, a także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

2) instalację, montaż i uruchomienie urządzenia w miejscu jego pracy oraz przeprowadzenie pomiarów i testów wymaganych do pracy urządzenia,

3) szkolenie z obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatami dla min. 7 pracowników Zamawiającego, przeprowadzone w miejscu instalacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap to szkolenie instruktażowe z obsługi urządzenia, które odbędzie się po instalacji i uruchomienia urządzenia. Drugi etap to szkolenie uzupełniające, które odbędzie się w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4) opracowanie wymaganych dokumentów oraz złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie pracowni rentgenowskiej uzyskane w imieniu Zamawiającego, udzielanie odpowiedzi, uzupełnianie lup poprawianie dokumentów wymaganych przez Prezesa PAA w trakcie prowadzonej procedury administracyjnej.

5) Wszelkie inne czynności nie wskazane powyżej, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający wymaga urządzenia nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w 2023 roku.

3. Urządzenie musi spełniać wymogi deklaracji UE i posiadać oznakowanie CE.

4. Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i użytkowania na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2022 r., poz. 974).

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscach określonych przez Zamawiającego.

6. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty - po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Serwis urządzenia w ramach gwarancji na terenie Polski.

9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji urządzenia.

.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne (P) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 64
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer projektu: RPWP.01.01.00-30-0005/19 Tytuł projektu: „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o

zamówieniu

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy potwierdzenia wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat (okres liczony wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- w zakresie części 1: co najmniej jednej dostawytomografu o wartości minimum 600 tys. zł brutto, zrealizowanej na podstawie jednej umowy;

- w zakresie części 2: co najmniej jednej dostawyramienia do obrazowania o wartości minimum 350 tys. zł brutto, zrealizowanej na podstawie jednej umowy;

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wymaga złożenia wykazu dostawwykonanych/wykonywanych (załącznik nr 5 do SWZ) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (okres liczony wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert).

W przypadku świadczeń nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wartość zrealizowanej w części umowy do momentu złożenia przez Wykonawcę wykazu dostaw, jako podmiotowego środka dowodowego, będzie opiewała na wartość:

- w zakresie części 1: minimum 600 tys. zł brutto

- w zakresie części 2: minimum 350 tys. zł brutto

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w zakresie części 1 i części 2

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami wymienionymi poniżej, za pośrednictwem Platformy:

1. Formularz oferty, załącznik nr 2 w zakresie części 1 i części 2

2. Opis minimalnych parametrów technicznych oraz punktowanych parametrów technicznych, załącznik 2A w zakresie części 1 i części 2

3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na

formularzu JEDZ, załącznik 3

4. Kalkulacja cenowa, załącznik 2B w zakresie części 1 i części 2

5. Oświadczenie (art. 7 i 5K), załącznik 10

6. Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Oświadczenie Wykonawcy - deklaracja CE - załącznik 6

2. Karta katalogowa producenta lub opis techniczny urządzenia w zakresie części 1 i części 2

3. Oświadczenie Wykonawcy, fabrycznie nowe - załącznik 7 w zakresie części 1 i części 2

4. W przypadku części 1 Wykonawca załączy do oferty certyfikaty i świadectwa: deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa na wezwanie, w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 10 dni, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia, zgodnie z zapisem w rozdziale

19:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

2. Oświadczenie wykonawcy, grupa kapitałowa - załącznik 8

3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej

4. Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach składanych na

podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

5. Wykaz dostaw, załącznik nr 5 do SWZ

6. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, wykazanych w Załączniku nr 5 do SWZ.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach

zamówienia na dostawy.

3. Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wypełniając dokumenty, w których jest mowa o „wykonawcy”; należy wpisać dane wszystkich wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

znajdują się w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - Środki ochrony prawnej

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023