Paslaugos - 51142-2020

03/02/2020    S23

Lenkija-Varšuva: Gyvatvorių karpymas

2020/S 023-051142

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Urząd Dzielnicy Ursus
Adresas: pl. Czerwca 1976 r. 1
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 02-495
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Iwona Magdziarz
El. paštas: imagdziarz@um.warszawa.pl
Telefonas: +48 224436098
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://umw.ezamawiajacy.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.ursus.warszawa.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://umw.ezamawiajacy.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://umw.zamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 2: pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Ekoparku w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Nuorodos numeris: UD-XI-ZZP.271.2.2020.IMA
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77342000 Gyvatvorių karpymas
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 2: pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Ekoparku w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77342000 Gyvatvorių karpymas
90620000 Sniego valymo paslaugos
90511300 Šiukšlių rinkimo paslaugos
90630000 Ledo valymo paslaugos
77300000 Sodininkystės paslaugos
77211400 Medžių kirtimo paslaugos
77310000 Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos
77312000 Piktžolių retinimo paslaugos
90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ekopark na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 2: pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Ekoparku w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas koszenia trawników (T) / Lyginamasis svoris: 40.00
Kaina - Lyginamasis svoris: 60.00
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł).

Szczegóły określono w SIWZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 2: pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Ekoparku w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej 2 usługi, polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenach zieleni o powierzchni nie mniejszej niż 20 000 m2 każda.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez Wykonawcę w ofercie na wezwanie Zamawiającego.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia będą posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia, a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej:

a) kierownika ds. utrzymania terenów zieleni z zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Minimum 1 osoba, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie których wydają zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni” oraz posiadającą minimum średnie wykształcenie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu w nadzorze nad utrzymaniem zieleni miejskiej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika ds. utrzymania terenów zieleni – inspektor nadzoru terenów zieleni,

b) dyspozytora – minimum 1 osoba,

c) kierowcy – prawo jazdy kategorii min. C – minimum 2 kierowców,

d) pracowników do utrzymania terenów zieleni – minimum 8 osób.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie na wezwanie Zamawiającego.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki określone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1) Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

2) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Zamawiający przeprowadzi aukcję, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium oceny ofert w toku aukcji – cena 60 %.

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 05/03/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 05/03/2020
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Siedziba Zamawiającego, plac Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa, pokój nr 122, POLSKA

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Osoba upoważniona do kontaktów: Iwona Magdziarz, e-mail imagdziarz@um.warszawa.pl, tel. 22 443 60 98.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert dostępnych na platformie zakupowej Zamawiającego i dokonywane jest przez Zamawiającego.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa).

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m. st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

— Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m. st. Warszawy jest Prezydent m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5, POLSKA.

— Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m. st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

— Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

— Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

— podmioty świadczące na rzecz Urzędu m. st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;

— każdy zainteresowany odbiorca – informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;

— podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) organy publiczne i inne podmioty, którym administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

— Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

— dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

— nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

— wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

— Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

— Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

— zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,

— dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m. st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

— Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587803
Interneto adresas: www.uzp.gov/kio
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/01/2020