Diensten - 511487-2018

20/11/2018    S223    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Denemarken-Fredericia: Meet- en controlediensten

2018/S 223-511487

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Energinet SOV
28980671
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Denemarken
Telefoon: +45 70102244
E-mail: procurement@energinet.dk
Fax: +45 76245180
NUTS-code: DK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.energinet.dk/tenders

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET

I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operating agreement in respect of the Baltic Pipe EP II Terminal

Referentienummer: 18/02097
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kontrakten omfatter tjenesteydelsesleverancer samt enkelte utility services (eksempelvis vand, brandvand, spildevandsafledning, dræn og flare) inden for Station Nybro til Baltic Pipe EPII Terminal, som er nødvendige for sikkerheden og driften, herunder:

1) Drift, vedligehold og vagtberedskab, omfattende:

- Udførelse af drift, vedligehold og vagtberedskab,

- Tilstandsvurdering af anlæg,

- Inspektioner,

- Drift og vedligeholdelse af katodisk beskyttelsessystemer,

- Planlægning, udførelse og projektledelse af drift- og vedligeholdelsesopgaver,

- Reservedelslager,

- Myndighedsrelationer.

2) Udbygning og tilpasning, omfattende:

- Projektassistance ved anlægsprojekter.

3) Teknisk dokumentation;

4) Planlægning og koordinering;

5) Overvågning;

6) Udarbejdelse fa manualer, procedurer, instrukser og vejledninger.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50531200
09320000
71248000
71631000
79417000
90420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Danmark og Vestjylland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kontrakten omfatter tjenesteydelsesleverancer samt enkelte utility services (eksempelvis vand, brandvand, spildevandsafledning, dræn og flare) inden for Station Nybro til Baltic Pipe EPII Terminal, som er nødvendige for sikkerheden og driften, herunder:

1) Drift, vedligehold og vagtberedskab, omfattende:

- Udførelse af drift, vedligehold og vagtberedskab,

- Tilstandsvurdering af anlæg,

- Inspektioner,

- Drift og vedligeholdelse af katodisk beskyttelsessystemer,

- Planlægning, udførelse og projektledelse af drift- og vedligeholdelsesopgaver,

- Reservedelslager,

- Myndighedsrelationer.

2) Udbygning og tilpasning, omfattende:

- Projektassistance ved anlægsprojekter.

3) Teknisk dokumentation;

4) Planlægning og koordinering;

5) Overvågning;

6) Udarbejdelse fa manualer, procedurer, instrukser og vejledninger.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Energinet forventer at placere, etablere og drive EPII Terminalen til Baltic Pipe ved Ørsteds behandlingsanlæg i Nybro. Dette skyldes synergier i forhold til at udnytte arealet, opkoblingsmuligheder og services, herunder det eksisterende set-up med hensyn til overvågning, drift og vedligehold samt adgang til visse utilities. Det en forudsætning for Energinets adgang til Station Nybro, herunder etableringen af Baltic Pipe EP II Terminalen inden for stationen, at Operating agreement indgås.

Kontrakten omfatter tjenesteydelsesleverancer samt enkelte utility services (eksempelvis vand, brandvand, dræn og flare) på Station Nybro til Baltic Pipe EPII Terminalen, som er nødvendige for sikkerheden og driften, herunder:

1) Drift, vedligehold og vagtberedskab, omfattende:

- Udførelse af drift, vedligehold og vagtberedskab,

- Tilstandsvurdering af anlæg,

- Inspektioner,

- Drift og vedligeholdelse af katodisk beskyttelsessystemer,

- Planlægning, udførelse og projektledelse af drift- og vedligeholdelsesopgaver,

- Reservedelslager,

- Myndighedsrelationer.

2) Udbygning og tilpasning, omfattende:

- Projektassistance ved anlægsprojekter

3) Teknisk dokumentation;

4) Planlægning og koordinering;

5) Overvågning;

6) Udarbejdelse af manualer, procedurer, instrukser og vejledninger.

Baltic Pipe EP II Terminalen bliver tæt integreret med Ørsteds sikkerhedssystemer ICSS (Integrated Control and Safety System), som består af DCS (Distributed Control System), ESD (Emergency Shut Down), EDP (Emergency de-pressurisation) og F&G (Fire & Gas Detection system). Ørsted varetager således den samlede sikkerhedshåndtering og overvågning i forhold til en række essentielle systemer og processer inklusiv trykaflastning. For at denne sikkerhedshåndtering kan ske som påkrævet, herunder i overensstemmelse med forskrifter for Sevesoanlæg (risikoanlæg), er det nødvendigt, at Ørsted varetager den samlede opgaveportefølje som anført herover. Ydelserne hænger sammen og er nødvendige for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Som konsekvens heraf anses Operating agreement som omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra c), ii).

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Ørsted Salg og Service A/S
27 21 05 38
Skærbæk
7000
Denemarken
NUTS-code: DK032
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 9 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus - Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ordregiver vil med denne bekendtgørelse følge proceduren beskrevet i Lov om Klagenævnet for Udbud, § 4.

Ordregiver vil således først indgå kontrakten efter udløbet af 10 dages standstill regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er offentliggjort.

Klage over tildelingen af kontrakten kan i de 10 dages standstill ske til Klagenævnet for Udbud.

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 7, stk. 3.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2018