El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 511516-2019

29/10/2019    S209

Slovensko-Bratislava: Softvérové balíky a informačné systémy

2019/S 209-511516

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 175-426384)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národné centrum zdravotníckych informácií
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165387
Poštová adresa: Lazaretská
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 811 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Pactum Park, s.r.o.
E-mail: tender@pactumpark.eu
Telefón: +421 908276903
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.nczisk.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Online procesy eZdravia

II.1.2)Hlavný kód CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.

Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Sekundárnym cieľom projektu vybudovať chýbajúce podporné nástroje, ktoré umožnia dosiahnuť primárny cieľ a vyriešiť architektonické princípy a mechanizmy.

Predmetom zákazky je dodanie, prevádzka, údržba a rozvoj Informačného systému Online procesy eZdravia.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v časti B.3 Obchodné podmienky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/10/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 175-426384

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 24/10/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 31/10/2019
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 24/10/2019
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 31/10/2019
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: