Leveringen - 511538-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Teramo: Diverse medische instrumenten en producten

2018/S 223-511538

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
Circonvallazione Ragusa 1
Ter attentie van: Dott. Vittorio D'Ambrosio
64100 Teramo
Italië
Telefoon: +39 0861420291
Fax: +39 0861420292

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.aslteramo.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33190000

Beschrijving
Diverse medische instrumenten en producten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.1.2019 - 13:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.