Servicios - 511550-2019

29/10/2019    S209

Polonia-Łódź: Impresoras y trazadores gráficos

2019/S 209-511550

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 185-450586)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dirección postal: Pomorska 251
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 92-213
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Twardowska
Correo electrónico: zam.publ@csk.umed.pl
Teléfono: +48 426757489
Fax: +48 426757594
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.csk.umed.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą oraz kompleksową obsługą i serwisem dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Número de referencia: ZP/63/2019
II.1.2)Código CPV principal
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą oraz kompleksową obsługą i serwisem dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – spełniających parametry sprecyzowane w SIWZ, zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do SIWZ w zakresie: określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych systemu szpitalnego stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), załącznik nr 3 - parametry techniczne oraz załącznik nr 9 - wzór umowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 185-450586

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 28/10/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 12/11/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 28/10/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 12/11/2019
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: