The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 511729-2022

20/09/2022    S181

Poland-Warsaw: Police cars

2022/S 181-511729

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: Puławska 148/150
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-624
Country: Poland
E-mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Telephone: +48 226012220
Fax: +48 226011857
Internet address(es):
Main address: http://www.policja.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV oraz policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D na podstawie umowy ramowej w latach 2022-2023

Reference number: 163/Ctr/22/TJ/FWP/PMP
II.1.2)Main CPV code
34114200 Police cars
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

- w ramach Części 1: Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV (max. 20 szt.),

- w ramach Części 2: Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D (max. 20 szt.),

na podstawie umowy ramowej na lata 2022-2023, wyposażonych w radiotelefon przewoźny standardu TETRA w zestawie rozłącznym, zgodnie z Zał. 3 Ł do OPZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV (max. 20 szt.),

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: K2 – Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika / Weighting: 30
Quality criterion - Name: K3 – System kamer 360o / Weighting: 6
Quality criterion - Name: K4 – Elektrycznie podgrzewana szyba przednia / Weighting: 2
Quality criterion - Name: K5 – Wentylowane lub klimatyzowane fotele przednie / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

uzup. II.2.7)

zgodnie z SWZ: "Wymagany okres obowiązywania umowy ramowej: do 75 tygodni od dnia zawarcia umowy", tj. 525 dni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D (max. 20 szt.)

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: K2 – Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika / Weighting: 30
Quality criterion - Name: K3 – System kamer 360o / Weighting: 6
Quality criterion - Name: K4 – Elektrycznie podgrzewana szyba przednia / Weighting: 2
Quality criterion - Name: K5 – Wentylowana lub klimatyzowana kanapa tylna / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

uzup. II.2.7)

zgodnie z SWZ: "Wymagany okres obowiązywania umowy ramowej: do 75 tygodni od dnia zawarcia umowy", tj. 525 dni.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 148-422926
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w zakresie Części 1 i 2 – cena najkorzystniejszej oferty / oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,

do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/09/2022