W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 511750-2021

08/10/2021    S196

Szwecja-Borlänge: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2021/S 196-511750

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aktiebolaget Borlänge Energi
Krajowy numer identyfikacyjny: 556005-5385
Adres pocztowy: Box 834
Miejscowość: BORLÄNGE
Kod NUTS: SE312 Dalarnas län
Kod pocztowy: 78128
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Charlotta Holmer
E-mail: charlotta.holmer@colligio.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.borlange-energi.se
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoevfexwb&GoTo=Docs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoevfexwb&GoTo=Tender
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utförandeentreprenad Lennheden Södra

Numer referencyjny: ABBE 2021/193
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Projektet genomförs i syfte att skydda den befintliga vattentäkten i Lennheden vilken är utpekad som riksintresse. Denna upphandling avser utförandeentreprenad för område Söder. Entreprenaden avser nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning, elnät och förberedelse för stadsnät.

Entreprenaden för område Söder omfattar cirka 8,3 km ledningsdragning och anslutning av cirka 81 fastigheter. Objektet är beläget inom ett vattenskyddsområde i vilket skyddsföreskrifter råder.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE312 Dalarnas län
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Borlänge

II.2.4)Opis zamówienia:

Projektet genomförs i syfte att skydda den befintliga vattentäkten i Lennheden vilken är utpekad som riksintresse. Denna upphandling avser utförandeentreprenad för område Söder. Entreprenaden avser nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning, elnät och förberedelse för stadsnät.

Entreprenaden för område Söder omfattar cirka 8,3 km ledningsdragning och anslutning av cirka 81 fastigheter. Objektet är beläget inom ett vattenskyddsområde i vilket skyddsföreskrifter råder.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätt
Miejscowość: Falun
Państwo: Szwecja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2021