Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 51200-2023

25/01/2023    S18

Polen-Warschau: Baureifmachung

2023/S 018-051200

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 249-727323)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: REGON 381918620
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie 142b
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Milena Kuś
E-Mail: zamowienia@cpk.pl
Telefon: +48 539188683
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.cpk.pl/pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/cpk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 110 oraz 220 kV przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - zaprojektuj i wybuduj.”

Referenznummer der Bekanntmachung: 97/22/MKS/PZP/753
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45100000 Baureifmachung
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Na przedmiot Zamówienia składa się zaprojektowanie i przebudowa dwóch odcinków:

1) odcinka dwutorowej linii relacji Sochaczew – Żyrardów i Teresin – Bielnik od słupa nr 58 do słupa nr 84 – linia 110 kV, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź (Zadanie 1);

2) odcinka linii relacji Janów – Ołtarzew od słupa nr 160 do słupa nr 194 – linia 220 kV, stanowiącej własność PSE S.A (Zadanie 2).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 249-727323

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 4.1) [DOŚWIADCZENIE] w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: 4.1.1) jeden (1) projekt wykonawczy budowy/ przebudowy linii napowietrznej z przewodem OPGW o napięciu 220 kV lub 400 kV, o długości minimum 15 km (w tym długość sekcji odciągowej linii 5 km i/lub długość sekcji światłowodowej 10 km), w jednym odcinku w celu usunięcia kolizji z inwestycją osoby trzeciej, zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego robót; oraz 4.1.2) jeden (1) projekt konstrukcyjny serii słupów dla linii 220 kV lub 400 kV lub wykonanie adaptacji serii słupów, która została następnie zabudowana w liniach operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej, zakończony/a i odebrana/y protokołem odbioru końcowego robót; oraz 4.1.3) dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie linii napowietrznej z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV o długości minimum 15 km (w tym długość sekcji odciągowej linii 5 km i/lub długość sekcji światłowodowej 10 km) w jednym odcinku.4.2) [PERSONEL] Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji Zamówienia i które spełniają wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego nabytego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przy pełnieniu poniżej określonych funkcji oraz opracowaniu poniższych dokumentacji, opracowań, projektów i przy realizacji budowy.4.2.1) dwoma (2) projektantami z branży elektrycznej, z których każdy: posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania przebudów linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV oraz wykonał, jako projektant lub sprawdził jako sprawdzający, co najmniej jedną dokumentację projektową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV ;4.2.2) dwoma (2) projektantami z branży konstrukcyjno-budowlanej, z których każdy: posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania przebudów linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV oraz wykonał, jako projektant lub sprawdził jako sprawdzający co najmniej jedną dokumentację projektową słupa przelotowego oraz jedną dokumentację słupa mocnego dla

elektroenergetycznej linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kVw oparciu o polską normę PN-EN 50341-1 . Za dokumentację projektową uznana zostanie dokumentacja adaptacji ww. typów słupów;4.2.3. dwoma (2) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;4.2.4. dwoma (2) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; oraz doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji Kierowników robót budowlanych oraz zbudowali lub przebudowali co najmniej jedną linie napowietrzne prądu przemiennego z przewodem OPGW o napięciu 220 kV lub 400 kV o długości nie mniejszej niż 15 km , 4.2.5 dwoma (2) osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne bez ograniczeń w zakresie eksploatacji i dozoru napięcia, zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji, o których mowa powyżej.

muss es heißen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 4.1) [DOŚWIADCZENIE] w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie, wykonał co najmniej: 4.1.1) jeden (1) projekt wykonawczy budowy/ przebudowy linii napowietrznej z przewodem OPGW o napięciu 220 kV lub 400 kV, o długości minimum 15 km (w tym długość sekcji odciągowej linii 5 km i/lub długość sekcji światłowodowej 10 km), zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego robót; oraz 4.1.2. jeden (1) projekt konstrukcyjny słupów dla linii 220 kV lub 400 kV lub wykonanie adaptacji słupów, która została następnie zabudowana w liniach operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej, zakończony/a i odebrana/y protokołem odbioru końcowego robót; oraz 4.1.3) dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie linii napowietrznej z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV o długości minimum 15 km (w tym długość sekcji odciągowej linii 5 km i/lub długość sekcji światłowodowej 10 km). 4.2.[PERSONEL] Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji Zamówienia i które spełniają wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego nabytego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przy pełnieniu poniżej określonych funkcji oraz opracowaniu poniższych dokumentacji, opracowań, projektów i przy realizacji budowy. 4.2.1. dwoma (2) projektantami z branży elektrycznej, z których każdy posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania przebudów linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV oraz wykonał, jako projektant lub sprawdził jako sprawdzający, co najmniej jedną dokumentację projektową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV; 4.2.2.dwoma (2) projektantami z branży konstrukcyjno-budowlanej, z których każdy: posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania przebudów linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV oraz wykonał, jako projektant lub sprawdził jako sprawdzający co najmniej jedną dokumentację projektową słupa przelotowego oraz jedną dokumentację słupa mocnego dla elektroenergetycznej linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kVw oparciu o: 1) polską normę PN-EN 50341-1; 2) normę PN-E05100-1:1998. Za dokumentację projektową uznana zostanie dokumentacja adaptacji ww. typów słupów; 4.2.3) dwoma (2) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 4.2.4) dwoma (2) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; oraz doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji Kierowników robót budowlanych oraz zbudowali lub przebudowali co najmniej jedną linie napowietrzne prądu przemiennego z przewodem OPGW o napięciu 220 kV lub 400 kV o długości nie mniejszej niż 15 km, 4.2.5) dwoma (2) osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne bez ograniczeń w zakresie eksploatacji i dozoru napięcia, zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Anstatt:

11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SWZ ppkt 1.1. do 1.5 SWZ oraz 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących: 2.1) zdolności technicznej i zawodowej określonej w Rozdziale VI: pkt 4.1 ppkt 4.1.1 do 4.1.3 – wykaz robót budowlanych (zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ) wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowalne zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; UWAGA Zamawiający wymaga, aby dowody potwierdzające należyte wykonanie (referencje) były wystawione przez właściciela sieci elektroenergetycznej i wskazywały długość udostępnianego odcinka linii, która jest definiowana na podstawie projektu wykonawczego i uwzględnia zakres wszystkich prac niezbędnych do wykonania usunięcia kolizji, tj. długość sekcji odciągowej linii i/lub długość sekcji światłowodowej dla linii z przewodem OPGW, (o którym mowa w pkt 2.2.1.6.2 – PFU), w której projektowane są ww. prace na linii. pkt 4.2 ppkt 4.2.1.- 4.2.5 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.

muss es heißen:

11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SWZ ppkt 1.1. do 1.5 SWZ oraz 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących: 2.1) zdolności technicznej i zawodowej określonej w Rozdziale VI: pkt 4.1 ppkt 4.1.1 do 4.1.3 – wykaz robót budowlanych (zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ) wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowalne zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; pkt 4.2 ppkt 4.2.1.- 4.2.5 –– wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: