Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 51209-2023

25/01/2023    S18

Polen-Bielsk Podlaski: Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht

2023/S 018-051209

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Postanschrift: ul. F. Żwirki i S. Wigury 61
Ort: Bielsk Podlaski
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 17-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Zinkowska
E-Mail: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl
Telefon: +85 7302652
Fax: +85 7302617
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bielsk
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bielsk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Użytkowanie kośne rozumiane jako usunięcie przypowierzchniowej biomasy wraz ze zbiorem i wywozem uzyskanej biomasy w roku 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim o łącznej powierzchni 4,57 ha, zlokalizowanych: w Leśnictwie Pawły: na działkach 430, 425, 426, 427, położonych w obrębie geodezyjnym Kaniuki: działka 1116/1 w obrębie geodezyjnym Ryboły, Gmina Zabłudów, w Leśnictwie Hołody działka 1821 w obrębie geodezyjnym Hryniewicze Duże Gminie Bielsk Podlaski oraz w Leśnictwie Kleszczele działka 3997/3 obrębie geodezyjnym Kleszczele Gmina Miasto Kleszczele. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim.

SWZ dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bielsk/proceedings

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
90721700 Schutz gefährdeter Arten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim.

Szczegółową lokalizację prac określono w załączniku nr 3 a-d do SWZ –mapy lokalizacji

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Koszenie użytków zielonych w Nadleśnictwie Bielsk w Bielsku Podlaskim w 2023 r., jako zadanie związane jest z realizacją projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”.

Prace obejmują jednokrotne w ciągu roku koszenie trawy na użytkach zielonych Nadleśnictwa Bielsk o powierzchni A) 4,04ha i/lub B) 0,53 ha. Lokalizację powierzchni objętych usługą przedstawiono w tabeli, pkt. 3.14. Sumaryczna wielkość wszystkich powierzchni łącznie, nie podlega zmianom. Prace polegają na:

• skoszeniu trawy;

• zebraniu suchej biomasy i wywóz we wskazane przez Zamawiającego miejsce lub (w przypadku niekorzystnych warunków) złożenie w kopy i wywóz w innym dogodnym terminie nie później jednak niż terminie podanym w pkt 3.12.

Wysokość usuwania przypowierzchniowej biomasy to:

• Tabela A - 10 cm nad poziomem gruntu, a w przypadku siedlisk o strukturze kępowej, wysokość wykonywania zabiegu ustala się na 5 cm od wierzchołka kępy. Zabieg nie może powodować uszkodzeń struktury kęp, trwale niszczyć roślinności, ani uszkadzać struktury torfu. W tym przypadku zabieg musi być bezwzględnie wykonany ręcznie.

• Tabela B

- Działka 3997/3 – 10 cm nad poziomem gruntu i pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej od 15 do 20% powierzchni tej działki;

-Działka 182/1 – do 10 cm nad poziomem gruntu i pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki o powierzchni wynoszącej 15% siedliska.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminach:

• Działki w tabeli A - od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023

• Działki w tabeli B - działka 182/1 – od 15 lipca do 31 sierpnia 2023

- działka 3997/3 - od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023

• Wszystkie zabiegi na działkach należy zakończyć do 31 sierpnia 2023 r. (związane z zakończeniem i rozliczeniem projektu)

Za termin wykonania uznaje się odebrany przedmiot umowy bez zastrzeżeń potwierdzony stosownym protokołem odbioru.

Szczegółowy opis działek, typ wykonania zabiegu wraz z powierzchnią wskazaną do zabiegu jak niżej:

A)

L-ctwo Obręb Gmina Nr. działki Powierzchnia zabiegu w ha Użytek Adr. leśny Typ zabiegu

Pawły 14 -Kaniuki Gm. Zabłudów

425 1,43 Ł V 01-03-1-01-47ix Wykoszenie wraz ze zbiorem i wywozem biomasy (R,M)

426 0,46 Ł V 01-03-1-01-47ix

427 0,53 Ł V 01-03-1-01-47 ix

430 0,82 Ł V 01-03-1-01-47gx

37 Ryboły Gm. Zabłudów

1116/1 0,37 Ł V 01-03-1-01-43t Wykoszenie ze zbiorem i wywozem biomasy (R,M)

0,43 Ł VI 01-03-1-01-43s

Razem 4,04

B)

L-ctwo Obręb Gmina Nr. działki Powierzchnia zabiegu w ha Użytek Adr. leśny Typ zabiegu

Hołody 0013 Hryniewicze Duże Gm. Bielsk Podlaski 182/1 0,03 Ls 01-03-1-08-180-l Wykoszenie ze zbiorem i wywozem biomasy (R,M)

Kleszczele 5- Kleszczele Gm. miasto Kleszczele 3997/3 0,50 Ls 01-03-2-19-99-w Wykoszenie ze zbiorem i wywozem biomasy (R,M)

Razem 0,53

Obszar objęty pracami:

W tabela A jest terenem trudno dostępnym, podmokłym o podłożu torfowym.

W tabela B jest terenem dostępnym, o twardym podłożu

SWZ dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bielsk/proceedings

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60%
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy PaństwowePOIŚ.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących czynności koszenia ( o ile nie będą one wykonywane przez niego samodzielnie lub za pomocą podwykonawcy samodzielnie realizującego określoną część umowy, której podwykonawstwo dotyczy czy też za pomocą poszczególnych konsorcjantów wykonujących określone czynności samodzielnie )

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 138. ust 4 Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 245-709517
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Użytkowanie kośne rozumiane jako usunięcie przypowierzchniowej biomasy wraz ze zbiorem i wywozem uzyskanej biomasy w roku 2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

Cena – 60 %

Termin płatności - 40 %

Sposób obliczania punktów:

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = x100 pkt x 60 %

Co

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie wynikająca z kosztorysu ofertowego (załącznik nr 1 i 2 do SWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Kryterium terminu płatności (T) - waga 40% Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium:

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się 40 punktów.

Punkty przyznawane będą wg poniżej tabeli.

Termin płatności Liczba punktów

21 dni 40 pkt.

14 dni 20 pkt.

7 dni 0 pkt.

Sposób obliczenia punktów dla kryterium Termin płatności:

Kryterium Termin płatności będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu Ofertowym terminu płatności.

W przypadku nie wypełnienia w Formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje termin płatności 7 dni i nie przyzna w tym kryterium punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

P = C + T

gdzie:

P – łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta,

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena,

T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Termin płatności,

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

SWZ dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bielsk/proceedings

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urzad Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02 676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023