Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 512168-2019

30/10/2019    S210    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Chafea/2019/Health/06 Zmluva o poskytovaní služby na mapovanie fiškálnych opatrení a cenových politík uplatňovaných na potraviny, nealkoholické a alkoholické nápoje

2019/S 210-512168

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea), Health Unit
Poštová adresa: Chafea
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-37228

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5488
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chafea/2019/Health/06 Zmluva o poskytovaní služby na mapovanie fiškálnych opatrení a cenových politík uplatňovaných na potraviny, nealkoholické a alkoholické nápoje

Referenčné číslo: Chafea/2019/Health/06
II.1.2)Hlavný kód CPV
85100000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Účelom tohto obstarávania je poskytnúť úplné zmapovanie (súčasného stavu) existujúcich cenových politík a fiškálnych opatrení zameraných na zníženie spotreby alkoholu a výrobkov s vysokým obsahom tuku, cukru a soli (vrátane nealkoholických nápojov) ) v krajinách zúčastňujúcich sa na programe EÚ v oblasti zdravia a ďalších 3 krajinách (Austrália, Čile a Spojené štáty americké). V 9 prípadových štúdiách sa určia a prediskutujú osvedčené postupy s cieľom podporiť členské štáty EÚ, ktoré zvažujú zavedenie cenových politík a fiškálnych opatrení, a pomôcť im pri vytváraní účinného prístupu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pozri špecifikácie obstarávania.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri špecifikácie obstarávania.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11.3.2014 o ustanovení 3. akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020)

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/12/2019
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 15 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/12/2019
Miestny čas: 09:30
Miesto:

12, rue Guillaume Kroll (Drosbach Building), wing E, room E2/16, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/10/2019