Roboty budowlane - 512307-2021

Submission deadline has been amended by:  557485-2021
08/10/2021    S196

Norwegia-Strømmen: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 196-512307

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS
Krajowy numer identyfikacyjny: 892 110 972
Adres pocztowy: Strandveien 22
Miejscowość: STRØMMEN
Kod NUTS: NO082 Viken
Kod pocztowy: 1466
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Raymond Pedersen
E-mail: Raymond.Pedersen@nrva.no
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nrva.no
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

A150073_Krogstad Biogassanlegg_I1_Infrastrukturentreprise [A150073_Krogstad Biogas Plant_I1_Infrastructure Contract

Numer referencyjny: 21/53
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NO082 Viken
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/11/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki, Norweski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2021