Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 51235-2023

25/01/2023    S18

Polen-Radoszyce: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 018-051235

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radoszyce
Postanschrift: Piotrkowska 29
Ort: Radoszyce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-230
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Woźniak
E-Mail: radoszyce@radom.lasy.gov.pl
Telefon: +48 413731595
Fax: +48 413731545
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.radoszyce.radom.lasy.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022 - II postępowanie".

Referenznummer der Bekanntmachung: NZ.270.2.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 4 - Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Szkucin.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Radoszyce – leśnictwo Szkucin.

Zgodnie z SWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Pakiet 04 – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Szkucin obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, użytkowania ubocznego. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu wynikające z Załącznika nr 3.4 do SWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załącznikach nr 4.4.1, 4.4.2 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4.4.1, 4.4.2 do SWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/01/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 028-072178

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Część 4 - Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Szkucin.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
21/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Ryszard Wojciechowicz Zakład Usługowo Transportowy
Nationale Identifikationsnummer: 658-141-72-35
Postanschrift: 21A
Ort: Podlesie
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-230 Radoszyce
Land: Polen
E-Mail: huberto_tu@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Hubert Wojciechowicz HUBI
Nationale Identifikationsnummer: 658-194-83-69
Postanschrift: 9
Ort: Podlesie
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-230 Radoszyce
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH – ANNA DRABIK
Nationale Identifikationsnummer: 658-145-43-31
Postanschrift: 20
Ort: Radwanów-Kolonia
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-234 Słupia
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 762 556.30 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W sekcji V.1.formularza zaznaczono opcję pierwszą, tj. „nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone” ze względu na brak możliwości technicznych wypełnienia formularza w inny sposób.

Poniżej Zamawiający przekazuje informacje o nieudzieleniu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu dla Pakietu 03. Zamawiający w dniu 11.01.2022 roku unieważnił postępowanie pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022 - II postępowanie”, znak: NZ.270.2.2021 dla Pakietu 03. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający dla Pakietu 03 określił wysokość wadium na poziomie 33 000,00 zł. Data księgowania powyższej kwoty wadium w przedmiotowej sprawie wynikająca z potwierdzenia realizacji przelewu (potwierdzenie z bankowości elektronicznej) wskazuje na datę 20.12.2021 roku. W związku z powyższym Zamawiający zwrócił się do banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna o pisemną informację dotyczącą księgowania przedmiotowej kwoty wadium. Z informacji jakie uzyskał Zamawiający wynika, iż dnia 20.12.2021 roku o godzinie 10:41 na rachunku Nadleśnictwa Radoszyce wskazanym powyżej została zaksięgowana płatność w kwocie 33 000,00 zł. Zleceniodawcą przelewu jest P. Jacek Nowak „ZUL” Zakład Usług Leśnych Hucisko 30, 26-242 Ruda Maleniecka. Reasumując, wadium nie zostało wniesione. Oferta, która nie jest zabezpieczona wadium podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP. Wniesienie wadium jest bowiem czynnością faktyczną, a nie prawną i oznacza, że wraz z upływem terminu składania ofert czynność ta powinna być już dokonana. Tym samym do skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu występuje konieczność uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Samo zadysponowanie określonej kwoty pieniężnej w postaci zlecenia przelewu kwoty wadium na rachunek Zamawiającego tego wymogu nie spełnia. Zatem, wykonanie przez Wykonawcę dyspozycji dokonania polecenia przelewu nie może być utożsamiane z wpłaceniem przelewem na rachunek bankowy kwoty wadium. Wydanie polecenia przelewu powoduje podjęcie ze strony banku określonych czynności mających na celu realizację wydanej dyspozycji na warunkach określonych w umowie rachunku bankowego. Sama dyspozycja nie jest zatem równoznaczna z dokonaniem wykonaniem wpłaty. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie, bowiem wszystkie złożone oferty na Pakiet 03 podlegały odrzuceniu.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zadrzewień, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa leśnego obejmujące czynności wskazane rodzajowo w Załącznikach nr 3.1-3.4 do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Radoszyce bądź które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Radoszyce – leśnictwo Szkucin.

Zgodnie z SWZ.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet 04 – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Szkucin obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, użytkowania ubocznego. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu wynikające z Załącznika nr 3.4 do SWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załącznikach nr 4.4.1, 4.4.2 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4.4.1, 4.4.2 do SWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/01/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 790 074.21 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Ryszard Wojciechowicz Zakład Usługowo Transportowy
Nationale Identifikationsnummer: 658-141-72-35
Postanschrift: 21A
Ort: Podlesie
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-230 Radoszyce
Land: Polen
E-Mail: huberto_tu@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Hubert Wojciechowicz HUBI
Nationale Identifikationsnummer: 658-194-83-69
Postanschrift: 9
Ort: Podlesie
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-230 Radoszyce
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH – ANNA DRABIK
Nationale Identifikationsnummer: 658-145-43-31
Postanschrift: 20
Ort: Radwanów-Kolonia
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-234 Słupia
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana umowy nr NZ.271.2.2022 z dnia 21.01.2022 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) - aneks nr 4 z dnia 25.10.2022 roku.

Modyfikacja następuje na podstawie wniosku Wykonawcy - w dniu 17.10.2022 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy powołując się na stosowne okoliczności. Przedmiotowe zmiany dotyczą rekompensat w zakresie wzrostu cen paliw płynnych jakie Zamawiający będzie płacił Wykonawcy w stosunku do określonych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Rekompensaty będą płatne w odniesieniu do następujących czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy:

1) Grupa 1:

(CWD-D) całkowity wyrób drewna technologią dowolną;

2) Grupa 2:

(PODWOZ-D1) podwóz drewna do 500 m,

(PODWOZ-D2) podwóz drewna do 1000 m,

(PODWOZ-D3) podwóz drewna powyżej 1000 m;

3) Grupa 5:

(WYK SZL) wykonanie szlaku operacyjnego;

4) Grupa 6:

(ROZDR-PP) rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą;

5) Grupa 8:

(WYK-FREZ) przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem;

6) Grupa 9:

(WYK-WAŁK) przygotowanie gleby pługofrezarką;

7) Grupa 11:

(KOSZ-CHN) wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych,

(CW-W) czyszczenia wczesne,

(CP-W) czyszczenia późne.

Rekompensaty będą płatne w stosunku do Czynności Rekompensowanych zleconych również w ramach Opcji.

Dana Rekompensata w wysokości obowiązującej w danym okresie, będzie doliczana do cen jednostkowych netto czynności, o których mowa powyżej wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Rekompensata nie będzie doliczana dla czynności z wykonaniem których Wykonawca pozostaje w zwłoce.

Łączna wartość Rekompensat wypłaconych na podstawie Aneksu nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.

Przedmiotowe zmiany odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności (dotyczy sekcji VII.2.2):

I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; (III) agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; (IV) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; (V) wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt (IV) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy; (VI) rekompensata, o której mowa w pkt (IV) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; (VII) okoliczności opisane w pkt (I) – (VI) odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; (VIII) Wykonawca w dniu 17.10.2022 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy z powołaniem się na okoliczności opisane w pkt (I) – (IV) powyżej.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Przedmiotowe zmiany odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Ze względu na brak możliwości technicznych (mała ilość znaków) "opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności" przedstawiono w sekcji VII.2.1) powyżej.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 782 353.86 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 790 074.21 PLN