Доставки - 51247-2022

31/01/2022    S21

България-Габрово: Лабораторни реактиви

2022/S 021-051247

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
Национален регистрационен номер: 107507217
Пощенски адрес: ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1
Град: гр. Габрово
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Петя Миткова Попова
Електронна поща: popova.mbalgabrovo@gmail.com
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbalgabrovo.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2378
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/184335
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/184335
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Гр. Габрово” – 2022г.

II.1.2)Основен CPV код
33696500 Лабораторни реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Гр. Габрово” – 2022г., разделена на обособени и необособени позиции подробно описани в - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 262 640.53 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ – ТЕСТОВЕ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1.01.Бърз имунохроматографки тест за детекция на SARS-CoV-2 антиген, който и да детектира и Делта мутацията на вируса - B.1.617 и B.1 като резултатите да се отчитат в рамките на 15 минути. Чувствителност не по-ниска от 96.5% и специфичност не по-ниска от 99.6%. Да съдържа всички необходими за извършването на теста компоненти, както и отделно опаковани епруветки с буфер за екстракция. Одобрен от Световната здравна организация (СЗО), Европейската комисия и Министерството на здравеопазването, както и да бъдат поместени в Приложение №2 към Наредба РД-01-412/03.06.2021 г. CE-IVD. бр. тест - 8 000

1.02.Бърз тест имунохроматографски за определяне на Influenza A & B virus antigen /Грип А и В вирусен антиген /, в назален секрет, назален аспират и назофарингеален секрет. Изисквания: Чувствителност – не по-малка от 96,5 %. Специфичност - не по-малка от 99 %. Опаковка: до 20 бр., с включени консумативи и контроли.бр. тест - 150

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 851.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – PCR ДИАГНОСТИКА НА SARS-CoV-2 (COVID-19). Реактиви и консумативи за автоматизирана Real-time система "AutoPure 32 A", "SaCycler-48/96 5x" или еквивалентни.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

2.01.КИТ за real-time флуоресцентно базирана амплификация/детекция на SARS-CoV-2. Детекция на Gene N, Gene E и ORF1 ab. Съвместим със система "SaCycler-48/96 5x". CE маркировка, 96 теста е опаковка. Работен обем 40 мкл. За тест. - бр. тест - 11 880

2.02.КИТ за автоматична екстракция на RNA, съвместим с "AutoPure 32 A" екстрактор. CE маркировка, 2x16 теста в опаковка. - бр. тест - 11 160

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 165 276.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – PCR ДИАГНОСТИКА НА SARS-CoV-2 (COVID-19)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

3.01.COVID-19 Multiplex real-time RT-PCR Kit, 100 теста/опак. (кит за детекция на RdRP, E, N гените на SARS-CoV-2). Включена вътрешна контрола RNase P. Детекцията да се извършва в eдна реакционна епруветка и в следните канали: RdRp ген в FAM канал, N ген в ROX канал, Е ген в HEX канал, а вътрешната контрола (RNase P) в Cy5 канал. Да притежава CE-IVD сертификат. - бр - 2 700

3.02.Вода за молекулярна биология, свободна от ДНК, РНК, ДН-ази, РН-ази. Опаковка от 100 ml - мл - 540

3.03.Реагент за бърза екстракция на вирусна РНК от назофарингеални проби. Реагентът да позволява обработката на 100 µl проба, взета във вирусна транспортна среда. Процeдурата на работа да включва не повече от 3 стъпки, а времето за екстракция - не повече от 17 мин. Опаковка от 10 мл. - мл - 500

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49 565.83 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ – Медицински изделия необходими за PCR диагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) за автоматизирана Real-time система "AutoPure 32 A", "SaCycler-48/96 5x и еквивалент

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

4.01PCR епруветки 0.2 ml. с плоска капачка,  1000 бр. в опаковка - бр - 800

4.02.PCR гребени за автоматична екстрация x2 - бр - 20

4.03.PCR стрипове от 0.2 мл PCR епруветки, оптично пропускливи, с отделен стрип от капачки 0,2 ml, 125 бр./опак - стрип - 2 200

4.04.Микроцентрофужни епруветки 1,5 ml, молекулярна биология, nuclease free 500 бр/оп. - бр - 3 000

4.05.Накрайници за пипети с филтър 0-200 µl, стерилни, 96 бр./опаковка,съвместими с автоматични пипети Sartorius - бр - 22 752

4.06.Накрайници за пипети с филтър 10 µl extra long, стерилни, 96 бр./опаковка,съвместими с автоматични пипети Sartorius - бр -20 160

4.07.Накрайници за пипети с филтър 100-1000 µl, стерилни, 96 бр./опаковка,съвместими с автоматични пипети Sartorius - бр - 15 480

4.08.Транспортна среда за директен PCR без екстракция, с обем 1 мл., включен назофарингеален тампон. Опаковка от 50 бр. - бр - 900

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 580.36 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Китове и контроли и калибратори за определяне на IgG срещу SARS-COV-2, съвместим с имунологичен анализатор Е 411

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

5.01.Кит за определяне на IgG срещу SARS-COV-2, съвместим с имунологичен анализатор Е 411 - бр - 800

5.02.Калибратор за определяне на IgG срещу SARS-COV-2, съвместим с имунологичен анализатор Е 411 - мл - 8

5.03.Контроли за определяне на IgG срещу SARS-COV-2, съвместим с имунологичен анализатор Е 411 - мл - 8

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 366.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на територията на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави информация с посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с медицински изделия в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът да има най‐малко две изпълнени доставки на стоки изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, като доставките да са същия или сходен предмет и обем на обществената поръчка (Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи).

Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на идентични или сходни реактиви, консумативи и биопродукти.

2.Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2015 или по-нов или еквивалентен, с обхват сходен на предмета на настоящата поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката като попълни Списъка посочен в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В от ЕЕДОП.

При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да представи информация за всяка позиция за изпълнена дейност с предмет, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП или преди сключване на договор за обществена поръчка, на основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП, Възложителят може да изиска доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във вид на Удостоверения/Референции или други документи с които се доказва тяхното изпълнение.

2. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочванe на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация.

За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя заверено копие на съответния

Сертификат и/или друг удостоверителен документ в съответствие с чл.64, ал.5-8 от ЗОП.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП или преди сключване на договор за обществена поръчка, на основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП, Възложителят може да изиска заверено копие на съответния сертификат.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл.54, ал.1, от т.1 до т.7 включително ,чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП ,чл.107 от ЗОП,участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194 — 208,чл. 21За -217,чл. 219-252,чл. 254а - 260 НК,извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ,извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се отстранява от процедурата.Участник, който предложи продукти, които не отговарят на

специалните изисквания на възложителя ще бъде отстранен от процедурата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/02/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/03/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

по същото време през следващата година

VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение на договора представлява 3% от стойността на договора без включен ДДС и може да се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като парична сума или да бъде представена под формата на банкова

гаранция или застраховка, при подписване на договора.

Условия на плащане – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни, след представяне на следните документи :

•Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 1 /един/ брой заверено копие;

•Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните реквизити в него: каталожен номер, партиден номер и срок на годност

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 /дванадесет/ месеца считано от датата на подписване на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгл.чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100 ал.3 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/01/2022