Varer - 512481-2020

28/10/2020    S210

Danmark-Odense: Maskiner til forarbejdning af fødevarer, drikkevarer og tobak, samt tilhørende dele

2020/S 210-512481

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektchef Poul Andersen
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com?LinkID=6eb3c9d4-7c6a-4213-b5f7-381235534382
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Udbudsportalen Viewpoint
By: Frederiksberg
Land: Danmark
Kontaktperson: Anmodning om oprettelse i Viewpoint sendes til følgende mailadresse (se i øvrigt nedenfor i punkt VI.3)
E-mail: DP37.01@4projectsmail.com
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://n3g.4projects.com/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Leverancekontrakt vedrørende delprojekt 37.01 - Storkøkkenudstyr til hovedkøkken og Nyt OUH

Sagsnr.: DP37.01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42200000 Maskiner til forarbejdning af fødevarer, drikkevarer og tobak, samt tilhørende dele
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter levering af teknisk udstyr, rullende materiel, opvaskanlæg og pakkemaskine til hovedkøkken og etagekøkkener ved Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og udbydes som en leverancekontrakt. Leverandøren er således ansvarlig for levering, installation, validering og idriftsættelse inklusiv alle fremføringer fra udstyret til tilslutningspunkt for de afsatte tekniske installationer på installationsstedet.

Herudover omfatter kontrakten uddannelse af købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, samt uddannelse af købers tekniske personale i vedligeholdelse af udstyret.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Det er muligt at afgive tilbud på én eller begge delkontrakter.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Teknisk udstyr, rullende materiel og opvask

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42959000 Opvaskemaskiner til industriel brug
42942000 Ovne og tilbehør
42341000 Ovne til erhvervsmæssig brug
42214100 Køkkenovne
39711124 Frysere, til industriel brug
39711100 Køleskabe og frysebokse
39314000 Industrielt køkkenudstyr
39312200 Kantineudstyr
45350000 Maskininstallationer
50883000 Reparation og vedligeholdelse af cateringudstyr
80531000 Uddannelse inden for industri og teknik
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1: Storkøkken udstyr som primært omfatter teknisk udstyr, rullende materiale samt opvask.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på serviceaftaler, således kontrakten kan forlænges op til 10 år efter afhjælpningsperioden.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder option på service aftaler med 3 forskellige serviceniveauer i op til 10 år efter afhjælpnings periode.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftal 2: Sealer, pakkemaskine

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42921320 Pakkemaskiner
45350000 Maskininstallationer
50883000 Reparation og vedligeholdelse af cateringudstyr
80531000 Uddannelse inden for industri og teknik
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter sealer, pakkemaskine.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på serviceaftaler, således kontrakten kan forlænges op til 10 år efter afhjælpningsperioden.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder option på service aftaler med 3 forskellige serviceniveauer i op til 10 år efter afhjælpnings perioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal ved aflevering af tilbud udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Appendiks 1.

Tilbudsgiver skal, som en del af tilbuddet, fremsende Appendiks 1, ”Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument” (herefter ”ESPD”) i udfyldt stand. Dette dokument er et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at tilbudsgiver opfylder eventuelle minimumskrav til egnethed og formåen.

En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke basere sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgeseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD.

En tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet (underleverandører), skal sikre, at Region Syddanmark modtager tilbudsgivers ESPD sammen med et ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis tilbudsgiver er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Der skal ikke fremsendes et ESPD for underleverandører, hvis kapacitet tilbudsgiver ikke baserer sig på.

De udelukkelsesgrunde, der finder anvendelse i udbuddet, er de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der nævnes i udbudslovens § § 135 og 136.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i ESPD del III i øvrigt er til stede.

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal tilbudsgiver ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III erklære sig om, hvorvidt dette er tilfældet.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at ESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal i ESPD del IV, afsnit B, oplyse, om tilbudsgiver lever op til mindstekravet som følger nedenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for de seneste 3 disponible regnskabsår er positiv.

Soliditetsgrad: Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 20 %. Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel:

- Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse, om tilbudsgiver lever op til mindstekravet som følger nedenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til teknisk og faglig formåen – delaftale 1:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Af hensyn til at sikre tilstrækkelig konkurrence, vil ordregiver ligeledes tage hensyn til dokumentation for udførte referencer, der er udført mere end 3 år tidligere, dog maksimalt 10 år tidligere.

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering og installering af storkøkkenudstyr i forbindelse med produktionskøkkener, og har en kontraktværdi på minimum 2 mio. DKK ekskl. moms.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

- Kundens kontaktoplysninger

- En beskrivelse af projektet og tilbudsgivers rolle, samt de leverede produkter / ydelser

- Referenceår og -periode

- Kontraktværdi.

Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

Minimumskrav til teknisk og faglig formåen – delaftale 2:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Af hensyn til at sikre tilstrækkelig konkurrence, vil ordregiver ligeledes tage hensyn til dokumentation for udførte referencer, der er udført mere end 3 år tidligere, dog maksimalt 10 år tidligere.

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering og installering af pakkemaskine i forbindelse med produktionskøkkener.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

- Kundens kontaktoplysninger

- En beskrivelse af projektet og tilbudsgivers rolle, samt de leverede produkter / ydelser

- Referenceår og -periode.

Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er krav om sikkerhedsstillelse i kontrakten.

Arbejdstagerrettigheder og CSR.

Alle ydelser skal ske med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, herunder blandt andet:

- FN's deklaration om menneskerettigheder

- ILO's konvention om arbejdstagerrettigheder

- Rio deklarationen om miljø og udvikling

- FN's konvention mod korruption.

Se nærmere kontraktvilkår i det i udbudsmaterialet indeholdte udkast til leverancekontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/11/2020
Tidspunkt: 12:05
Sted:

Viewpoint

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Region Syddanmark benytter udbudsportalen Viewpoint, hvor det samlede udbudsmaterialet kan tilgås. Der henvises til følgende link:

https://download.4projects.com?LinkID=6eb3c9d4-7c6a-4213-b5f7-381235534382

Der er fri teknisk support ved kontakt til Viewpoint pr. e-mail: viewpoint@forprojects.dk eller pr. telefon: +45 3145 4603.

For at kunne stille spørgsmål, samt afgive tilbud, skal der oprettes en leverandørmappe på Viewpoint. Der skal fremsendes følgende information til Region Syddanmark for at blive oprettet i Viewpoint:

- Virksomhedens navn

- Mailadresse på vedkommende, der accepterer link til Viewpoint

- Personnavn på ovenstående.

Der kan alene oprettes én person i Viewpoint via oprettelseslinket. Efterfølgende kan den person, som har modtaget oprettelseslinket, selv oprette øvrige deltagere fra tilbudsgivers virksomhed

Anmodning om oprettelse i Viewpoint sendes til mailadressen: DP37.01@4projectsmail.com

Ansøger skal påregne, at oprettelsen tager 1-2 arbejdsdage fra korrekt modtagelse af anmodning om oprettelse. For at tilbudsgiver kan aflever et tilbud, skal den særskilt invitation til Viewpoint på baggrund af tilbudsgivers anmodning om oprettelse, være accepteret senest 5 minutter før tilbudsfristens udløb. Der gøres opmærksom på, at såfremt invitationen ikke er accepteret på det angivne tidspunkt, er det ikke muligt for tilbudsgiver at aflevere et tilbud.

Da Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-tjeneste ikke længere er tilgængelig, kan ansøger udfylde ESPD via Polens elektroniske ESPD-system på følgende hjemmeside: https://espd.uzp.gov.pl/ eller anvende https://espd.planroom.com/ som ligeledes er en gratis webtjeneste, der er til rådighed for ordregivere og tilbudsgivere, som skal oprette eller udfylde et ESPD elektronisk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2020