Услуги - 512506-2021

11/10/2021    S197

Пopтyгaлия-Лисабон: Предоставяне на данни за кораби и дружества за базата данни Equasis

2021/S 197-512506

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по морска безопасност (EАМБ)
Пощенски адрес: Praca Europa 4
Град: Lisbon
код NUTS: PT1 Continente
Пощенски код: 1249-206
Държава: Португалия
Електронна поща: OPEN232021@emsa.europa.eu
Факс: +351 211209211
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.emsa.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на данни за кораби и дружества за базата данни Equasis

Референтен номер: EMSA/OP/23/2021
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на поръчката е осигуряването на редовни актуализации на информацията, свързана с кораби и дружества, в електронен формат за нетърговска употреба. Повече информация е налична в публикуваните документи за обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 995 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на данни за кораби и дружества на базата данни Equasis — Обособена позиция 1: Данни за кораби

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PT Portugal
Основно място на изпълнение:

Дистанционно.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Данните, които трябва да се осигурят за обособена позиция 1, се отнасят за всички самоходни морски търговски кораби и риболовни плавателни съдове, на които е даден номер на Международната морска организация в съответствие със задължителната и доброволната схема за номериране, прилагана от Международната морска организация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 595 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор може да бъде подновен до два пъти за по 12 месеца всеки път, само преди изтичане на рамковия договор и с изричното писмено съгласие на страните.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на данни за кораби и дружества за базата данни Equasis — Обособена позиция 2: Данни за дружества

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PT Portugal
Основно място на изпълнение:

Дистанционно.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Данните, които трябва да се осигурят за обособена позиция 2, се отнасят за всички дружества, които имат някаква връзка (например кораб или управители на система за управление на сигурността на информацията (ISM), собственици и др.) с корабите, които са в обхвата на обособена позиция 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор може да бъде подновен до два пъти за по 12 месеца всеки път, само преди изтичане на рамковия договор и с изричното писмено съгласие на страните.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/11/2021
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/03/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/11/2021
Местно време: 10:00
Място:

Получените по електронен път оферти ще бъдат отворени в офисите на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, ПОРТУГАЛИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Повече информация има в публикуваните документите за обществената поръчка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, посочени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този срок и да публикува удължаването на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка за това обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

Достъпът до пазара е отворен за конкретни трети държави съгласно точка 19 от поканата за участие в търг (ITT).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Факс: +352 433766
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/10/2021