Usluge - 512506-2021

11/10/2021    S197

Portugal-Lisabon: Nabava podataka o brodovima i poduzećima za bazu podataka Equasis

2021/S 197-512506

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Poštanska adresa: Praca Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT1 Continente
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
E-pošta: OPEN232021@emsa.europa.eu
Telefaks: +351 211209211
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava podataka o brodovima i poduzećima za bazu podataka Equasis

Referentni broj: EMSA/OP/23/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000 Podatkovne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opseg je ugovora nabava redovitih ažuriranja informacija o brodovima i poduzećima u elektroničkom obliku za nekomercijalnu uporabu. Više informacija dostupno je u objavljenoj dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 995 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Dostava podataka o brodovima i poduzećima za bazu podataka Equasis — grupa 1 – Podaci o brodu

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72300000 Podatkovne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PT Portugal
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Na daljinu.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet podataka koji se nabavljaju za grupu 1 svi su samohodni pomorski trgovački i ribarski brodovi s brojem IMO u skladu s obveznim i dobrovoljnim sustavom označivanja brojevima IMO.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 595 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni se ugovor može obnoviti do dva puta, svaki put u trajanju od 12 mjeseci, samo prije isteka okvirnog ugovora i uz izričit pisani pristanak stranaka.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Dostava podataka o brodovima i poduzećima za bazu podataka Equasis — grupa 2 — Podaci o poduzeću

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72300000 Podatkovne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PT Portugal
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Na daljinu.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet podataka koji se nabavlja za grupu 2 sva su poduzeća koja su na neki način povezana (npr. brod ili upravitelji ISM-a, vlasnici itd.) s brodovima iz grupe 1.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni se ugovor može obnoviti do dva puta, svaki put u trajanju od 12 mjeseci, samo prije isteka okvirnog ugovora i uz izričit pisani pristanak stranaka.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/11/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/03/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prijave zaprimljene elektronički bit će otvorene u uredima Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGAL.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Više informacija pronaći ćete u objavljenoj dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

U slučaju nedostupnosti ili prekida u funkcioniranju elektroničkih sredstava komunikacije navedenih u odjeljku I.3) zadnjih pet kalendarskih dana prije roka za zaprimanje navedenog u odjeljku IV.2.2), javni naručitelj zadržava pravo produljiti ovaj rok i objaviti produženje roka na internetskoj adresi iz odjeljka I.3) bez prethodne objave ispravka ovom pozivu na nadmetanje. Gospodarske subjekte zainteresirane za ovu nabavu pozivamo da se prijave za poziv na nadmetanje na adresi iz odjeljka I.3) kako bi primali obavijesti o objavama novih informacija ili dokumenata.

Pristup tržištu otvoren je za određene treće zemlje prema točki 19. poziva na dostavu ponuda.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/10/2021