Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 512506-2021

11/10/2021    S197

Portugal-Lissabon: Verstrekking van scheeps- en bedrijfsgegevens aan de Equasis-database

2021/S 197-512506

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Postadres: Praca Europa 4
Plaats: Lisbon
NUTS-code: PT1 Continente
Postcode: 1249-206
Land: Portugal
E-mail: OPEN232021@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209211
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.emsa.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verstrekking van scheeps- en bedrijfsgegevens aan de Equasis-database

Referentienummer: EMSA/OP/23/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht behelst de verstrekking van regelmatige updates van scheeps- en bedrijfsgerelateerde informatie in elektronisch formaat voor niet-commercieel gebruik. Meer informatie is beschikbaar in de gepubliceerde aanbestedingsstukken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 995 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verstrekking van scheeps- en bedrijfsgegevens aan de Equasis-database — Perceel 1: scheepsgegevens

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72300000 Uitwerken van gegevens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT Portugal
Voornaamste plaats van uitvoering:

Op afstand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De voor perceel 1 aangekochte gegevens hebben betrekking op alle zichzelf voortstuwende zeegaande koopvaardijschepen en vissersvaartuigen die voorzien zijn van een IMO-nummer overeenkomstig de verplichte en vrijwillige IMO-nummeringsregeling.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 595 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Uitsluitend vóór het verstrijken van de raamovereenkomst en met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de partijen kan de raamovereenkomst maximaal twee keer met telkens twaalf maanden worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verstrekking van scheeps- en bedrijfsgegevens aan de Equasis-database – Perceel 2: bedrijfsgegevens

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72300000 Uitwerken van gegevens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT Portugal
Voornaamste plaats van uitvoering:

Op afstand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De voor perceel 2 aangekochte gegevens betreffen alle ondernemingen die enige relatie hebben (bijv. scheeps- of ISM-managers, eigenaars enz.) met de schepen die binnen het toepassingsgebied van perceel 1 vallen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Uitsluitend vóór het verstrijken van de raamovereenkomst en met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de partijen kan de raamovereenkomst maximaal twee keer met telkens twaalf maanden worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/11/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De inschrijvingen die via elektronisch weg worden ontvangen, worden geopend in de kantoren van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGAL.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Meer informatie is te vinden in de gepubliceerde aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

In geval van onbeschikbaarheid of storingen in de werking van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in sectie I.3) tijdens de laatste vijf kalenderdagen vóór de in sectie IV.2.2) genoemde ontvangsttermijn, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor deze termijn te verlengen en de verlenging bekend te maken op het internetadres vermeld in sectie I.3) zonder voorafgaande bekendmaking van een rectificatie van deze aankondiging. Ondernemers met belangstelling in deze aanbesteding worden verzocht zich in te schrijven voor deze oproep tot inschrijving op het adres in sectie I.3) om op de hoogte te worden gebracht wanneer nieuwe informatie of documenten worden bekendgemaakt.

Overeenkomstig punt 19 van de uitnodiging tot inschrijving staat de toegang tot de markt open voor specifieke derde landen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433766
Internetadres: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/10/2021