Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 512506-2021

11/10/2021    S197

Portugalsko-Lisabon: Poskytnutie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis

2021/S 197-512506

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Poštová adresa: Praca Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT1 Continente
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
E-mail: OPEN232021@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209211
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis

Referenčné číslo: EMSA/OP/23/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
72300000 Dátové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Rozsah zákazky zahŕňa poskytovanie pravidelných aktualizácií informácií o lodiach a spoločnostiach v elektronickom formáte na nekomerčné použitie. Ďalšie informácie sú dostupné vo zverejnených súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 995 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poskytovanie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis, časť 1 – Údaje o lodiach

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72300000 Dátové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT Portugal
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Na diaľku.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom údajov obstaraných v rámci časti 1 sú všetky námorné obchodné lode s vlastným pohonom a rybárske plavidlá, ktorým bolo pridelené číslo IMO v súlade s povinným a dobrovoľným číslovacím systémom IMO.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 595 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva môže byť obnovená maximálne 2-krát, v každom prípade na 12 mesiacov, len pred uplynutím platnosti rámcovej zmluvy a na základe výslovnej písomnej dohody zmluvných strán.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poskytovanie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis, časť 2 – Údaje o spoločnostiach

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72300000 Dátové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT Portugal
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Na diaľku.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom údajov obstaraných v rámci časti 2 sú všetky spoločnosti, ktoré majú nejaký vzťah (napr. manažéri, majitelia lodí alebo kódexu ISM atď.) k lodiam, ktoré sú predmetom časti 1.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva môže byť obnovená maximálne 2-krát, v každom prípade na 12 mesiacov, len pred uplynutím platnosti rámcovej zmluvy a na základe výslovnej písomnej dohody zmluvných strán.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/11/2021
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/03/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/11/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Ponuky doručené elektronicky sa budú otvárať v kanceláriách Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA), Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Viac informácií nájdete vo zverejnených súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v oddiele I.3) počas posledných 5 kalendárnych dní pred termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu a zverejniť jej predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Ekonomické subjekty so záujmom o toto obstarávanie vyzývame, aby sa prihlásili na odber správ o tejto výzve na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3) s cieľom získať informácie pri zverejnení nových informácií alebo dokumentov.

Prístup na trh je otvorený pre konkrétne tretie krajiny podľa bodu 19 výzvy na predloženie ponúk.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433766
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/10/2021