Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Obras - 512511-2019

30/10/2019    S210

Polonia-Katowice: Trabajos de limpieza del terreno

2019/S 210-512511

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dirección postal: ul. Bankowa 12
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-007
País: Polonia
Persona de contacto: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 69, 40-007 Katowice
Correo electrónico: aneta.szturc-krawczyk@us.edu.pl
Teléfono: +48 323591334
Fax: +48 323592048
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.us.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj dla inwestycji pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego”

Número de referencia: DZP.381.006.2018.RB
II.1.2)Código CPV principal
45111213 Trabajos de limpieza del terreno
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45261210 Trabajos de recubrimiento
45262100 Trabajos de andamiaje
45262212 Trabajos de entibación
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45312311 Instalación de pararrayos
45321000 Trabajos de aislamiento térmico
45324000 Trabajos de colocación de cartón-yeso
45331100 Trabajos de instalación de calefacción central
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45332000 Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe
45400000 Acabado de edificios
45421000 Trabajos de ebanistería
45421146 Instalación de falsos techos
45421152 Instalación de paredes divisorias
45430000 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes
45442100 Trabajos de pintura
45443000 Trabajos de fachada
45450000 Otros trabajos de acabado de edificios
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
71250000 Servicios de arquitectura, ingeniería y agrimensura
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
45262522 Trabajos de mampostería
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL22 Śląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj przebudowy i termomodernizacji budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego.

2) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej:

— projektu budowlanego,

— wielobranżowych projektów wykonawczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

c) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku;

d) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku;

e) przeprowadzenie prób, badań w tym prób funkcjonalnych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, w tym decyzji UDT;

f) opracowanie dokumentacji powykonawczej;

g) wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie.

Zakres wskazany w lit. a)–g) nie obejmuje etapu IV Zagospodarowania terenu, lecz do obowiązków wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejących i budowy nowych pochylni i schodów wraz z balustradami i spełnienie wymogów z tego wynikających.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z załącznikami.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 18
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 175-396254

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: DZP.381.006.2018.RB
Denominación:

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj dla inwestycji pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego”

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
05/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” Sp. z o.o. (Lider)
Dirección postal: ul. Energetyczna 10 (Lider)
Localidad: Będzin
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 42-504
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: AZI-BUD Sp. z o.o. (Partner)
Dirección postal: ul. Odkrywkowa 91
Localidad: Będzin
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 42-504
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 32 159 680.49 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/10/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45214400 Trabajos de construcción de edificios universitarios
45262100 Trabajos de andamiaje
45262330 Trabajos de reparación de hormigón
45442300 Obras de protección de superficies
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, POLSKA

VII.1.4)Descripción del contrato:

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim, stanowiącym załącznik nr 1 do aneksu nr 3 do umowy nr DZP.381.006.2018.RB

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 05/09/2018
Fin: 30/08/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 36 965 738.23 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Energetyczna 10
Localidad: Będzin
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 42-504
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: AZI-BUD Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Odkrywkowa 91
Localidad: Będzin
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 42-504
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Rodzaj i zakres modyfikacji określa dokumentacja dotycząca aneksu nr 3 do umowy DZP.381.006.2018.RB (roboty dodatkowe). Wcześniejsze modyfikacje umowy określa dokumentacja dotycząca aneksu nr 1 i 2 do przedmiotowej umowy.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Realizacja robót dodatkowych powiązana jest technologicznie, jakościowo oraz gwarancyjnie z zakresem robót objętych zamówieniem podstawowym. Wykonanie robót podstawowych jak również dodatkowych przewiduje realizację procesów zasadniczych i pomocniczych składających się na cały proces budowlany, w wyniku którego wytworzony zostanie spójny funkcjonalnie i technicznie zespół budynków. Roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej opisującej pierwotny jak również dodatkowy zakres zamówienia stanowią zespół technologicznie powiązanych ze sobą procesów produkcyjnych dokonywanych na placu budowy, których ostatecznym celem jest wytworzenie spójnej struktury konstrukcji oraz nadanie jej jednolitej zewnętrznej formy, która razem spełniać będzie wymagane własności użytkowe. Szczegółowe uzasadnienie zawiera dokumentacja dotycząca aneksu nr 3 do umowy nr DZP.381.006.2018.RB.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 32 159 680.49 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 36 965 738.23 PLN