Paslaugos - 51252-2020

Submission deadline has been amended by:  146238-2020
03/02/2020    S23

Slovakija-Bratislava: Informacijos technologijos paslaugos

2020/S 023-051252

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Centrum Právnej Pomoci
Nacionalinis registracijos Nr.: 30798841
Adresas: Námestie slobody 12
Miestas: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS kodas: SK01 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 810 05
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Eva Senáriková
El. paštas: senarikova@aksenarikova.sk
Telefonas: +421 904888427
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
Pirkėjo profilio adresas: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9933
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9933
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Legal Tender s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 45672911
Adresas: Ružová dolina 8
Miestas: Bratislava
NUTS kodas: SK01 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 821 09
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Eva Senáriková
El. paštas: senarikova@aksenarikova.sk
Telefonas: +421 904888427
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://www.ezakazky.sk
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Informačný systém Centra právnej pomoci

Nuorodos numeris: CPP 01/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72222300 Informacijos technologijos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky sú služby na vytvorenie informačného systému CPP. Súčasťou dodávky je prevádzková podpora počas 5 rokov od odovzdania systému do produkčnej prevádzky.

Výsledkom projektu bude nový informačný systém centra, ktorý plne nahradí nevyhovujúce existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané procesné zmeny súvisiace so službami centra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Výsledkom bude zároveň nasadenie konkrétnych služieb, zabezpečenie nižšie uvedených životných situácií, zverejnenie data-setov otvorených dát a optimalizácia procesov poskytovania služieb centra.

Dôležitým výstupom bude schopnosť centra ako aj jeho zriaďovateľa efektívne riadiť potreby kapacít centra podľa vývoja požiadaviek spoločnosti. Implicitne teda možno považovať zamýšľaný projekt za podporujúci zjednodušenie životných situácií pre dotknuté subjekty hlavne v oblasti právneho zabezpečenia.

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 14 132 390.60 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72230000 Vartotojų programinės įrangos kūrimo paslaugos
72254000 Programinės įrangos tikrinimas
72263000 Programinės įrangos diegimo paslaugos
72421000 Interneto arba intraneto klientų taikomųjų programų kūrimo paslaugos
72200000 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
72227000 Programinės įrangos integravimo konsultacinės paslaugos
79632000 Personalo mokymo paslaugos
72267100 Informacijos technologijos programinės įrangos priežiūra
72261000 Programinės įrangos palaikymo paslaugos
72267000 Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK01 Bratislavský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Centrum právnej pomoci, Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmetom zákazky sú služby na vytvorenie informačného systému CPP. Súčasťou dodávky je prevádzková podpora počas 5 rokov od odovzdania systému do produkčnej prevádzky.

Výsledkom projektu bude nový informačný systém centra, ktorý plne nahradí nevyhovujúce existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané procesné zmeny súvisiace so službami centra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Výsledkom bude zároveň nasadenie konkrétnych služieb, zabezpečenie nižšie uvedených životných situácií, zverejnenie data-setov otvorených dát a optimalizácia procesov poskytovania služieb centra.

Dôležitým výstupom bude schopnosť centra ako aj jeho zriaďovateľa efektívne riadiť potreby kapacít centra podľa vývoja požiadaviek spoločnosti. Implicitne teda možno považovať zamýšľaný projekt za podporujúci zjednodušenie životných situácií pre dotknuté subjekty hlavne v oblasti právneho zabezpečenia.

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 14 132 390.60 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 138
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Súčasťou dodávky je opcia o ďalších 5 roky na prevádzkovú podporu a rozvoj. Spôsob predĺženia prevádzkovej podpory a rozvoja oprávnenie uplatniť opciu je podrobnejšie rozpracované v súťažných podkladoch.

Do celkovej dĺžky trvania zákazky 138 mesiacov je započítaná aj opcia na 5 rokov.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

II.2.14)Papildoma informacija

1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 250 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Lehota na vykonanie a odovzdanie diela je stanovená na 18 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy a služby podpory prevádzky a rozvoja na 60 mesiacov odo dňa nasadenia diela do produktívnej prevádzky s možnosťou ich predĺženia o 60 mesiacov.

3. VO v zmysle § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

4. VO podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

5. Zdôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Upozornenie:

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

§ 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

§ 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Bližšie podmienky sú uvedené v časti (E) súťažných podkladov vzhľadom na obmedzený počet znakov rámci oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

§ 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní

§ 35 v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

§ 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní

Bližšie podmienky sú uvedené v časti (E) súťažných podkladov vzhľadom na obmedzený počet znakov rámci oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Osobitné podmienky plnenia zmluvy:

1.1. Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

1.2.Úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, a verejný obstarávateľ určí povinnosti dodávateľa/kupujúceho oznamovať akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a pravidlá zmeny.

1.3 Úspešný uchádzač bude povinný sa zapísať do RPVS

2. Úspešný uchádzač bude povinný predložiť k podpisu zmluvy doklady a dokumenty uvedené v bode 32.4 súťažných podkladov

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 05/03/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Slovakų kalba, Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 31/01/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 05/03/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Centrum právnej pomoci, Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, SLOVENSKO

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Predmetné VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti za účelom získania opisu predmetu zákazky.

Uchádzač vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti musí prostredníctvom komunikácie na www.ezakazky.sk predložiť elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača resp. je umožnené aby uchádzač predložil dokument zabezpečený prostredníctvom elektronickej zaručenej konverzie. Následne mu bude sprístupnený opis predmetu zákazky. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk.

Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk.

Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.

2. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov, či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219
Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219
Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/01/2020