Supplies - 512529-2020

28/10/2020    S210

Poland-Poznań: Surgical gloves

2020/S 210-512529

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Postal address: ul. Szwajcarska 3
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-285
Country: Poland
Contact person: Paweł Przybyła
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Telephone: +48 618739033
Fax: +48 618739305
Internet address(es):
Main address: www.szpital-strusia.poznan.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital-strusia.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych lateksowych i nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Reference number: WSM/DZP/381/7404/2020
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych diagnostycznych, ochronnych bezpudrowych lateksowych i nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym (pakiety 1–4), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, gdzie opisane są wymagania, jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 159 350.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 1, poz. 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 82 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 2, poz. 1–2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 802 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 3, poz. 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 266 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 4, poz. 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 850.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Sekcję Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2020
Local time: 11:00
Place:

Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, budynek D, I ptr, pok. 134

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.3)Additional information:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań,

— administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@szpital-strusia.poznan.pl

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: na dostawę rękawic medycznych diagnostycznych, ochronnych bezpudrowych lateksowych i nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, nr spr.: WSM/DZP/381 – 7404/2020, prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony powyżej 214 000 EUR,

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

— posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

— nie przysługuje Pani/Panu:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/10/2020