W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 512550-2021

11/10/2021    S197

Szwecja-Kristianstad: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 197-512550

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kristianstads kommun
Krajowy numer identyfikacyjny: 212000-0951
Adres pocztowy: Kristianstads kommun Västra storgatan 12
Miejscowość: Kristianstad
Kod NUTS: SE224 Skåne län
Kod pocztowy: 291 32
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Andrea Åkesson
E-mail: andrea@ecenea.se
Tel.: +46 707905888
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61148
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61148
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Intagningspumpstationer till CRV

Numer referencyjny: TN 2021/1170
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Intagningspumpstationer till CRV

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 SEK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45252000 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE224 Skåne län
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Skåne län

II.2.4)Opis zamówienia:

Intagningspumpstationer till CRV

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 SEK
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2022
Koniec: 16/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Option för att att koppla på nätet på beställarens självfallsledningar mot pumpstationerna.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Option för att att koppla på nätet på beställarens självfallsledningar mot pumpstationerna.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2021
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Adres pocztowy: Kalendegatan 6
Miejscowość: Malmö
Kod pocztowy: 21135
Państwo: Szwecja
E-mail: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Tel.: +46 40353500
Faks: +46 40972490
Adres internetowy: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2021