Suministros - 512556-2018

21/11/2018    S224    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Materiały medyczne

2018/S 224-512556

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 199-450220)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000039390
Adres pocztowy: ul. Wielicka 265
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds Zamówień Publicznych
E-mail: zp@usdk.pl
Tel.: +48 126583979
Faks: +48 126581081

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Numer referencyjny: EZP-271-2-62/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3/1-3/26 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-450220

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 07/12/2018
Czas lokalny: 10:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/12/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: