We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Varer - 512561-2019

30/10/2019    S210    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aarhus: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter

2019/S 210-512561

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Professionshøjskolen Via University College
CVR-nummer: 30 77 30 47
Postadresse: Hedeager 2
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 81716701

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.via.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/669c1e26-7458-45c8-a97c-2126fb550ae6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/669c1e26-7458-45c8-a97c-2126fb550ae6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/669c1e26-7458-45c8-a97c-2126fb550ae6/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentlig selvejende institution
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af kaffe, te, tilbehør og maskiner inkl. service til VIA University College

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15860000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud gennemføres som et offentligt udbud på levering af kaffe, te, tilbehør og køb af kaffemaskiner inkl. service. Udbuddet omfatter varekategorierne:

— Kaffe herunder konventionel og økologisk formalet, hele bønner og instant kaffe,

— Te herunder konventionel og økologisk opdelt i to (2) typer af te:

— Brev te til de enkelte campus,

— Løs te til de enkelte campus,

— Tilbehør til kaffemaskiner herunder rensetabletter, rensevæske, mælkepulver og kakao,

— Service- og vedligeholdelsesaftale af ny købte maskiner inkl. arbejdsløn, kørsel, reservedele og regenerering af kalkfilter/blødgøringsanlæg,

— Maskiner herunder bryganlæg, kaffemaskine helbønne og kolbekaffemaskiner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15840000
39711310
42968100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Jylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole med ca. 2 100 medarbejdere og 18 500 studerende centreret om 7 campusbyer i Region Midtjylland. Læs mere om VIA University College på www.via.dk

En række campusser har integrerede kantiner med tilhørende køkken. Den enkelte kantine foretager indkøb med henblik på at kunne levere forplejning af te og kaffe, samt videresalg til medarbejdere og studerende.

Nærværende udbud gennemføres som et offentligt udbud på levering af kaffe, te, tilbehør og køb af kaffemaskiner inkl. service. Udbuddet omfatter varekategorierne:

— kaffe herunder konventionel og økologisk formalet, hele bønner og instant kaffe,

— Te herunder konventionel og økologisk opdelt i to (2) typer af te:

- Brev te til de enkelte campus. Templet te (pyramideformet nylon te-poser) er ikke omfattet af udbuddet. Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage indkøb af disse produkter uden anvendelse af nærværende Rammeaftale jf. Udbudslovens § 8, stk. 1 og 2 (delydelsesreglen),

- Løs te til de enkelte campus.

— Tilbehør til kaffemaskiner herunder rensetabletter, rensevæske, mælkepulver og kakao,

— Maskiner herunder bryganlæg, kaffemaskine helbønne og kolbekaffemaskiner,

— Service- og vedligeholdelsesaftale af ny købte maskiner inkl. arbejdsløn, kørsel, reservedele og regenerering af kalkfilter/blødgøringsanlæg. Service- og vedligeholdelse af eksisterende kaffemaskiner er ikke omfattet af udbuddet. Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå serviceaftaler uden anvendelse af nærværende Rammeaftale.

Ordregiver har til hensigt at indgå Rammeaftale med én (1) Leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal som led i aflevering af tilbuddet aflevere 2 fysiske vareprøver uden beregning af hvert produkt der ønskes vareprøver på, samt vedlægge produktdatablade med angivelse af varenummer for de fremsendte vareprøver. Der henvises til Udbudsbetingelser pkt. 2.4.1 samt Rammeaftalebilag B - Tilbudsliste.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet medsende en udfyldt udgave af Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. nedenstående skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Punkt D: Oplysninger om underleverandører jf. Udbudslovens §177, stk. 2

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1,

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3,

— Aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5,

— Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Disse oplysninger skal senere verificeres, jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.3.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD dokumentet i udbudssystemet, Ethics.

ESPD dokumentet skal afleveres sammen med resten af tilbuddet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for de seneste to (2) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Egenkapitalen skal udfyldes i Ethics ved udfyldelse af det elektroniske ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Finder ikke anvendelse på nærværende udbud.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gør opmærksom på, at den udbudte Rammeaftale indeholder en social, etisk samt arbejdsklausul jf. Rammeaftalens pkt. 7.2.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/11/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

— Alle spørgsmål skal stilles i Ethics ved at klikke på "Spørgsmål og Svar",

— Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver,

— Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument i boksen ”Udbudsdokumenter”.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i Ethics.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrde fuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af Ethics skal stilles til supporten: support@ethics.dk eller tlf.: +45 7022 7007.

Hvis tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

— Skifteretten v. Domstolsstyrelsen,

— SKAT,

— ATP,

— Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykke erklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende

land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

— Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber såfremt disse indeholder den efterspurgte specificeringsgrad eller ved fremlæggelse af en revisorpåtegnet erklæring om tilbudsgivers Egenkapital.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2019