Supplies - 512589-2020

Submission deadline has been amended by:  564235-2020
28/10/2020    S210

Poland-Bydgoszcz: Various medicinal products

2020/S 210-512589

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
National registration number: pl
Postal address: ul. Seminaryjna 1
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 85-326
Country: Poland
Contact person: mgr Ksenia Sondej
E-mail: zampub@kpcp.pl
Telephone: +48 523256795
Fax: +48 523256609
Internet address(es):
Main address: www.kpcp.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.kpcp.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i odczynników do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa manualnego sprzętu, akcesoriów i części zużywalnych

Reference number: 32 Z PN 20
II.1.2)Main CPV code
33690000 Various medicinal products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i odczynników do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa manualnego sprzętu, akcesoriów i części zużywalnych, w następujących pakietach:

— pakiet 1: dzierżawa dwóch analizatorów immunologicznych wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatorów (CPV: 33694000-1),

— pakiet 2: odczynniki do wybarwiania rozmazów krwi obwodowej w analizatorze RAL Stainer (CPV: 33696500-0),

— pakiet 3: karty, krwinki wzorcowe i odczynniki do oznaczeń serologicznych techniką mikrokolumnową żelową wraz z dzierżawą niezbędnego manualnego sprzętu oraz akcesoriami niezbędnymi do wykonania badań serologicznych (CPV: 33696100-1).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych / przedmiot zamówienia, stanowiących załączniki nr: od 1-1 do 1-3 oraz dodatkowo w zakresie pakietu 3 w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dzierżawa dwóch analizatorów immunologicznych wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatorów

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów immunologicznych wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn. prawo do:

1) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji, łącznie o maksimum 50 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego;

2) jednostronnego zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym / przedmiot zamówienia, przy czym zmiana ta nie może zwiększyć całkowitej wartości umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

— cena 60 %,

— termin realizacji zamówienia jednostkowego 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odczynniki do wybarwiania rozmazów krwi obwodowej w analizatorze RAL Stainer

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do wybarwiania rozmazów krwi obwodowej w analizatorze RAL Stainer. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn. prawo do:

1) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji, łącznie o maksimum 50 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego;

2) jednostronnego zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym / przedmiot zamówienia, przy czym zmiana ta nie może zwiększyć całkowitej wartości umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

— cena 60 %,

— termin realizacji zamówienia jednostkowego 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Karty, krwinki wzorcowe i odczynniki do oznaczeń serologicznych techniką mikrokolumnową żelową wraz z dzierżawą niezbędnego manualnego sprzętu oraz akcesoriami niezbędnymi do wykonania badań serologicznych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696100 Blood-grouping reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart, krwinek wzorcowych i odczynników do oznaczeń serologicznych techniką mikrokolumnową żelową wraz z dzierżawą niezbędnego manualnego sprzętu oraz akcesoriami niezbędnymi do wykonania badań serologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn. prawo do:

1) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji, łącznie o maksimum 50 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego;

2) jednostronnego zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym / przedmiot zamówienia, przy czym zmiana ta nie może zwiększyć całkowitej wartości umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

— cena 60 %,

— właściwości techniczne 40 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

2. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.2a SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.3 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11.4 SIWZ stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 11.2 a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 11.3 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11.4 SIWZ stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określają projekty umów stanowiące załącznik nr 6a–6c do SIWZ (www.kpcp.pl).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2020
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Termin związania ofertą 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

2. Kwota wadium wynosi: pakiet 1 – 6 000,00 PLN, pakiet 2 – 300,00 PLN, pakiet 3 – 2 000,00 PLN.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Do oferty w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, należy złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 15 SIWZ.

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SIWZ.

6. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego – złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia:

6.1. deklaracja zgodności, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. UE L 117 z dnia 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.):

a) w zakresie pakietu 1 dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia z pozycji 1–21 formularza cenowego / przedmiot zamówienia (zał. nr 1-1 do SIWZ);

b) w zakresie pakietu 2 dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia;

c) w zakresie pakietu 3 dla każdego oferowanego odczynnika oraz sprzętu będącego wyrobem medycznym – niezbędnego do wykonania badań serologicznych, w przypadku przedmiotu zamówienia określonego w pkt 18 załącznika nr 2 do SIWZ „Zestaw wymaganych parametrów technicznych granicznych i punktowanych” wymagane jest posiadanie certyfikatu CE z numerem jednostki notyfikowanej.

W przypadku pozostałego przedmiotu zamówienia – załączyć jeżeli oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym lub złożyć oświadczenie że nie dotyczy;

6.2. katalog produktów (tylko właściwa strona z wyraźnym zaznaczeniem wybranego produktu wraz z numerem katalogowym podanym w formularzu cenowym / przedmiot zamówienia);

6.3. oświadczenie, że Wykonawca posiada karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. UE. L nr 132, str. 8, ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, ze zm.) lub oświadczenie, że karty charakterystyki nie są wymagane dotyczy:

a) w zakresie pakietu 1 każdego oferowanego przedmiotu zamówienia z pozycji 3–21 formularza cenowego / przedmiot zamówienia (zał. nr 1-1 do SIWZ);

b) w zakresie pakietu 2 każdego oferowanego przedmiotu zamówienia;

c) w zakresie pakietu 3 każdego oferowanego przedmiotu zamówienia z pozycji 1–10 formularza cenowego / przedmiot zamówienia (zał. nr 1-3 do SIWZ);

cd. w pkt VI.4.3

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Cd. z pkt VI.3

6.4. harmonogram przeglądów technicznych analizatorów oraz sprzętu do wykonywania badań serologicznych, z podaniem terminów realizacji – dotyczy pakietu 1 i 3;

6.5. harmonogram dostaw krwinek wzorcowych / zestawy do kontroli jakości / sprzęt / akcesoria na 2021 r. – dotyczy pakietu 3;

6.6. harmonogram dostaw kart odczynnikowych / odczynników klasycznych na 2021 – dotyczy pakietu 3;

6.7. harmonogram dostaw międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości badań w immunologii transfuzjologicznej na 2021 r. – dotyczy pakietu 3;

6.8. oświadczenie Wykonawcy, że zapewni w ramach czynszu dzierżawnego dostępność autoryzowanego serwisu do aparatu oraz, że jest podmiotem upoważnionym przez producenta analizatora do wykonywania czynności, konserwacji i przeglądów i obsługi serwisu aparatu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – dotyczy pakietu 3;

6.9. metodyki/instrukcje/ulotki w języku polskim;

6.10. oświadczenie, że termin ważności odczynników po otwarciu będzie wynosił min. 20 dni a przed ich otwarciem – min. 12 miesięcy licząc od dnia dostawy – dotyczy pakietu 2;

6.11. oświadczenie producenta analizatora lub jego przedstawiciela w Polsce potwierdzające, że zaoferowane odczynniki mogą współpracować z analizatorem i nie powodują jego uszkodzenia – dotyczy pakietu 2 – załączyć w przypadku zaoferowania innych odczynników niż producenta analizatora;

6.12. wzór wydruku monitorowania temperatury transportu oraz oświadczenie, że wydruki ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw będą dołączone przy każdorazowej dostawie – dotyczy pakietu 3.

7. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.

7.1. wypełniony i podpisany formularz cenowy / przedmiot zamówienia (zał. 1... do SIWZ);

7.2. wypełnione i podpisane zestawienie parametrów technicznych granicznych i punktowanych (zał. 2 do SIWZ) – dotyczy pakietu 3;

7.3. wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. 3 do SIWZ);

7.4. katalog lub folder lub specyfikacja techniczna z wyraźnym zaznaczeniem zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów punktowanych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych granicznych i punktowanych” – dotyczy pakietu 3;

7.5. próbka mikrokarty (1 szt.) wymieniona w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych granicznych i punktowanych” w punkcie 1 „Parametry punktowane” w celu weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy pakietu 3. Próbki należy złożyć do dnia terminu składania ofert, tj. do 30.11.2020 godz. 9.00 do Kancelarii Zamawiającego, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz (wejście A3, parter), z zapisem Oferta – Próbka, postępowanie nr 32 Z PN 20. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj. 30.11.2020 godz. 10.30;

7.6. dowód wniesienia wadium;

7.7. pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

8. Składanie odwołań

Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes W uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Szczegółowe informację zawiera pkt 24 SIWZ (www.kpcp.pl).

9. Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej przewidzianej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/10/2020