Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 512599-2021

Submission deadline has been amended by:  596594-2021
11/10/2021    S197

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 197-512599

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://cloud.nif.hu/index.php/s/Z8cXdWEcAEjFk58
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000983462021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás

Hivatkozási szám: EKR000983462021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás (Kelet) közötti szakasz megvalósítására.

PST kód: A004.13

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233110 Autópálya építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás (Kelet) közötti nyomvonala

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az M4 2x2 sávos gyorsforgalmi út megvalósítása 34,29 km hosszúságban, 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 20,00 m koronaszélességgel, vt=110 km/h tervezési sebességgel az alábbiak szerint:

- új nyomvonal: 118+000-143+500 km sz. között

- meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 143+500-152+290 km sz. között

Csomópontok:

- 124+405 km sz. Törökszentmiklós-Kelet (4. sz. főúti) forgalmi csomópont

- 131+874 km sz. a 4204. j. úti forgalmi csomópont

- 143+255 km sz. a 4. sz. főúti forgalmi csomópont

1 db egyszerű pihenő (128+000 km sz.)

1 db komplex pihenő (143+255 km sz.)

Keresztező országos közutak:

- 2x1 sávos főút 6 db (32126. j. út; 4. sz. főút; 42101. j. út; 4204. j. út; 42304. j. út; 4. sz. főút)

Főpályát keresztező és párhuzamos Önkormányzati utak:

- keresztező földutak: 6 db

- párhuzamos földutak: 31 db

Műtárgyak:

- 11 db aluljáró

- 2 db felüljáró, melyek között van közút átvezetését szolgáló olyan felüljáró (vagy híd vagy aluljáró), melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 82,36 méter

- további 4 db műtárgy a három, fenn nevesített különszintű csomópont részeként valósul meg.

Üzemi Hírközlési Központ telepítése

Várható Közmű keresztezések:

- Hírközlő vezetékek

- Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek

- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek

- Szénhidrogén vezetékek

Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

- Közvilágítás

- Üzemi Hírközlés energiaellátás

- Érintésvédelem

- Üzemi Hírközlés

- Növénytelepítési feladatok

- Vízépítési feladatok, záportározók létesítésével

- Környezetvédelmi feladatok

- Forgalomtechnikai feladatok

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: A004.13

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd. II.2.14 pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd. II.2.14 pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd. II.2.14 pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.

Értékelési módszer:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

- az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,

- a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.

Részletek az AD I.kötetében.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Ár kritérium:

1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft)

Minőségi kritérium:

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0, max.24 hónap)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)bek.-re.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közút építése és/vagy hídépítés és/vagy aluljáró építése és/vagy felüljáró építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (közút építése és/vagy hídépítés és/vagy aluljáró építése és/vagy felüljáró építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közút építése és/vagy hídépítés és/vagy aluljáró építése és/vagy felüljáró építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 50 000 000 000 Ft-ot.

Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai és a (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat.

AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel útkialakítását, átépítését, felújítását, burkolat megerősítését vagy korszerűsítését érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkát.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

- szerződést kötő másik fél (név,székhely),

- építési beruházás tárgya és mennyisége,

- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

- a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumok,

- szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint amennyiben azzal rendelkezik, a jogosultság kamarai számának és a jogosultság megszerzési idejének (év, hónap, nap pontosságal)) feltüntetése.

- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt

megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1, az M/2.2 és az M/2.3 alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1.

Min. 15 000 m hosszúságú min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és/vagy főút megépítésére és/vagy min. 2×1 sávos közútnak min. 2×2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úttá és/vagy főúttá történő átépítésére vonatkozó referenciával.

Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.

M/1.2. Min. 1 db, közút átvezetését szolgáló olyan híd vagy felüljáró vagy aluljáró építésére vonatkozó referenciával, melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása min. 45 méter.

Az M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.

M/1.1. és M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő ugyanazon referenciával is igazolhatja.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő főút út alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai és a (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat.

A nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv. szerinti 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

M/2.1.legalább 1fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2.legalább 1fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3.legalább 1fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, ill. a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Főépítésvezető több különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Felelős műszaki vezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során.

Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai és a (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat.

Ajánlatkérő „közútépítési projektek kivitelezése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését tartalmazó projekteket ért, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkákat tartalmazó projekteket.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.

Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek (késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási): VSZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési, jótállási biztosíték: váll.díj 5 %-a(tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).

A támogatás intenzitása 100%.

Előleg: hazai forrás esetén 20%, uniós forrás esetében max 30 %, azzal hogy támogatás igénybevétele esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók, különösen a fizetési feltételek és az előlegfizetés vonatkozásában.

Előleg-visszafizetési bizt. szabályok AD II. kötetében.

Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.

Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3),(5)-(8) ás (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A. §.

Részszámlák: 322/2015. Kr. 32. §.

A Szerződés tervezetten utófinanszírozású.

További előírások az AD II. kötetében.

2% tartalékkeret kerül előírásra.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/11/2021
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/11/2021
Helyi idő: 16:00
Hely:

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdés alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 30 000 000,- Ft.

Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.

10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.

11.Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül a szerződésben meghatározott időpontig minimum 1 000 millió Ft/év és 300 millió Ft/káresemény limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Részletesen AD.I.kötet 17. Egyéb előírások pont 15) alpontjában.

12.Szakmai ajánlat: AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.

13.Ajánlatkérőa felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját

15.Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb

16.Közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§ (6) bek. alapján kerül sor.

17.Részajánlat-tétel kizárásának indokai: A műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt a részajánlattétel nem lehetséges. A közbeszerzés tárgyaként megjelölt beruházás egyetlen műszaki-gazdasági egységet alkot, az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással összefüggő egységet alkotnak, ennek következtében a kivitelezés organizációjának, ütemének összhangjára van szükség. Az egyes kivitelezési fázisok szorosan egymásra épülnek, az esetleges szétbontás hibás, hiányos teljesítés esetén szinte ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását. A műszaki előírások, specifikus és lokalizált mérnöki problémák folytonosak, azonosak és szerves kapcsolatuk miatt egymásba fonódnak. Ezen felül az egyes kivitelezési fázisok egységes kivitelezési feladatként történő kiírása költség-hatékonysági szempontból is indokolt, hiszen így nem szükséges az egyes kivitelezési feladatokat egymástól függetlenül többször elvégezni, illetve ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. A fentiek értelmében az elkészítendő kivitelezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

18. A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

19. FAKSZ: dr. Kiss Balázs 01037

20. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok V. kötetét a Kbt. 39. § (2) bekezdése szerint nem tudja az EKR-ben elektronikusan, korlátlanul, teljes körűen hozzáférhetővé tenni az érdeklődő gazdasági szereplők számára a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt okból, így ezen dokumentumok elektronikusan, korlátlanul és teljes körűen a következő linken keresztül érhetőek el érdeklődő gazdasági szereplők számára:

https://cloud.nif.hu/index.php/s/Z8cXdWEcAEjFk58

SR-szám: SR204177

letöltési jelszó: eA2wVHn8

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/10/2021