Werken - 512631-2021

11/10/2021    S197

België-Brussel: Elektrotechnische installatiewerken

2021/S 197-512631

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_502760
Postadres: Havenlaan 88 bus 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HFB-2021%2FHFB%2FOP%2F89371-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2021/HFB/OP/89371 - Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

Referentienummer: HFB-2021/HFB/OP/89371-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

provincies Oost- en West-Vlaanderen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200 Audiovisuele uitrusting
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
32321300 Audiovisuele materialen
32331300 Apparatuur voor geluidsweergave
32340000 Microfoons en luidsprekers
50340000 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
NUTS-code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

provincies Oost- en West-Vlaanderen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is: levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

De opdracht omvat:

 het leveren en eventueel plaatsen van diverse types van audiovisuele uitrustingen, inclusief de nodige voorbereidende werkzaamheden;

 het leveren, plaatsen, configureren en onderhouden van diverse types audiovisuele systemen voor hybride vergaderen;

 het opbouwen en leveren van mobiele installaties;

 het uitbouwen van een dienstverlening voor beheer van uitrustingen;

 het uitvoeren van aanpassingen op audiovisuele installaties;

 het onderhoud van deze uitrustingen (preventief onderhoud, correctief onderhoud indien besteld);

 het verlenen van technisch advies aan gebruikers en ontwerpers;

 het verhuren en bedienen van audiovisuele uitrustingen voor bijzondere noden (events, persconferenties, …)

 het voorzien van uitbatingsgerichte dienstverlening met betrekking tot geïnstalleerde uitrustingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de inschrijving / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De volgende opties zijn toegestaan:

- Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

- Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

- Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

- Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200 Audiovisuele uitrusting
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
32321300 Audiovisuele materialen
32331300 Apparatuur voor geluidsweergave
32340000 Microfoons en luidsprekers
50340000 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is: levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

De opdracht omvat:

 het leveren en eventueel plaatsen van diverse types van audiovisuele uitrustingen, inclusief de nodige voorbereidende werkzaamheden;

 het leveren, plaatsen, configureren en onderhouden van diverse types audiovisuele systemen voor hybride vergaderen;

 het opbouwen en leveren van mobiele installaties;

 het uitbouwen van een dienstverlening voor beheer van uitrustingen;

 het uitvoeren van aanpassingen op audiovisuele installaties;

 het onderhoud van deze uitrustingen (preventief onderhoud, correctief onderhoud indien besteld);

 het verlenen van technisch advies aan gebruikers en ontwerpers;

 het verhuren en bedienen van audiovisuele uitrustingen voor bijzondere noden (events, persconferenties, …)

 het voorzien van uitbatingsgerichte dienstverlening met betrekking tot geïnstalleerde uitrustingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de inschrijving / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De volgende opties zijn toegestaan:

- Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

- Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

- Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

- Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200 Audiovisuele uitrusting
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
32321300 Audiovisuele materialen
32331300 Apparatuur voor geluidsweergave
32340000 Microfoons en luidsprekers
50340000 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is: levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

De opdracht omvat:

 het leveren en eventueel plaatsen van diverse types van audiovisuele uitrustingen, inclusief de nodige voorbereidende werkzaamheden;

 het leveren, plaatsen, configureren en onderhouden van diverse types audiovisuele systemen voor hybride vergaderen;

 het opbouwen en leveren van mobiele installaties;

 het uitbouwen van een dienstverlening voor beheer van uitrustingen;

 het uitvoeren van aanpassingen op audiovisuele installaties;

 het onderhoud van deze uitrustingen (preventief onderhoud, correctief onderhoud indien besteld);

 het verlenen van technisch advies aan gebruikers en ontwerpers;

 het verhuren en bedienen van audiovisuele uitrustingen voor bijzondere noden (events, persconferenties, …)

 het voorzien van uitbatingsgerichte dienstverlening met betrekking tot geïnstalleerde uitrustingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de inschrijving / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De volgende opties zijn toegestaan:

- Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

- Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

- Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

- Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, of hoger

Categorie: M1, P1, S1, S2, S3, S4

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie bestek.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bestek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/10/2021