Diensten - 512675-2018

21/11/2018    S224    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Maaseik: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2018/S 224-512675

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cv Ons Dak
Postadres: Maastrichtersteenweg 31
Plaats: Maaseik
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Postcode: 3680
Land: België
Contactpersoon: De heer Koen Van den Bruel
E-mail: koen.vandenbruel@onsdak.be
Telefoon: +32 89518401
Fax: +32 89563220

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.onsdak.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/117/OU/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Buro LST
Nationaal identificatienummer: BE 0438.655.180
Postadres: P.P.Rubensstraat 10 bus 2
Plaats: Maaseik
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 3680
Land: België
Contactpersoon: De heer André Moens
E-mail: andre.moens@buro-lst.be
Telefoon: +32 89563767
Fax: +32 89563653

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://buro-lst.be/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onroerend patrimoniumbeheer (Sociale woningen)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud groenruimten in diverse woonwijken van Ons Dak

Referentienummer: 2018-005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudswerken en in beperkte mate herstelwerken van groene ruimten horende bij woonprojecten van sociale huisvestingsmaatschappij CV Ons Dak Maaseik in diverse wijken te Maaseik, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Bree en Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Cv Ons Dak, Maastrichtersteenweg 31 te 3680 Maaseik

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ontwerper Buro LST, andre.moens@buro-lst.be

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Limburg Afdeling Tongeren
Postadres: Piepelpoel 10
Plaats: Tongeren
Postcode: 3700
Land: België
Telefoon: +32 12399946

Internetadres: http://www.balietongeren.be/wegwijs/rechtbank-van-eerste-aanleg/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/11/2018