Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 51274-2023

25/01/2023    S18

Polska-Kraków: Odczynniki laboratoryjne

2023/S 018-051274

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 241-696000)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Śniadeckich 2, II piętro, 31-531 Kraków
E-mail: amatys@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247802
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

(DFP.271.175.2022.AMW) Dostawa zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów i wirówki dla Zakładu Mikrobiologii

Numer referencyjny: DFP.271.175.2022.AMW
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów i wirówki dla Zakładu Mikrobiologii

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 241-696000

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/01/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/04/2023
Powinno być:
Data: 03/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/01/2023
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 10:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: